Микроикономика

ЗА РАЗУМНАТА СПЕСТОВНОСТ

Има хора, които се отнасят балансирано към финансите си и веднага решават за кое има и за кое нямасмисъл да се дават пари. Но за многото други, които имат проблеми в това отношение, ще бъде полезно отначало да забавят всяко свое решение за значителна парична инвестиция в каквато и да е стока или услуга, като предварително си поставят следните 3 въпроса: 1. Наистина ли ми трябва това? Често човек просто е подведен от рекламата или мнението на някой познат, а съответното нещо изобщо не го касае; или пък би могло да е полезно, ако се използва редовно, но за разлика от своя познат той да няма възможността или дисциплината, за да постоянства толкова дълго. Ако отговорът на този въпрос е "не", се спира дотук, ако е "да", продължава се с 2. Точно от този източник и под тази форма ли ми трябва? Нерядко при внимателно проучване може да се открие място, където съответната стока или услуга се предлага при по-изгодни финансови условия или има повече шансове да е качествена; или е възможно да се намерят не точно същите, но сходни стоки и услуги, от които да има повече смисъл. Ако отговорът на въпрос 2 е отрицателен - ясно, процесът трябва да бъде прекратен. Ако честният отговор е "да", преминете към 3. Точно сега ли ми трябва или е добре да отложа инвестицията? Това обикновено е ключовият момент, тъй като много вещи и начинания по принцип не са за изхвърляне, но това не бива да става за сметка на основните финансови и други приоритети. Добре е отговорът на този въпрос да се раздели на няколко други: а/. Какво е общото ми (ни) състояние - не само финансите, но и трайните материални активи, здравето, взаимоотношенията, перспективите на бизнеса в зависимост от "климата" в съответния бранш и общо в страната и т.н. б/. Какво са сегашните ми финансови възможности, съобразени с т. а/. и какви свободни капитали мога по принцип да отделя без значмителни рискове в този момент? в/. Какви са неизбежните инвестиции в скорошно време - и ако те се приспаднат, колко ще остане за незадължителни разходи? Ако разходът не е задължителен и няма достатъчно свободни средства, той следва да бъде отложен. г/. Дали моментът за инвестиция е подходящ? Често е по-добре задължителните разходи да се поемат веднага, но в други случаи може да се изчака. За незадължителните по-често е добре да се изчака, особено ако се касае за новонашумели стоки и услуги (рекламният натиск в началото е силен, но след няколко месеца или година-две най-вероятно цените ще спаднат, а и масовото потребление може да открои слабости, които да се поправят в следващи версии. Така след време човекщ ще има по-качествени потребления срещу по-достъпно заплащане). По отношение специално на стоките трябва да се има предвид и това, че много рядко може човек да възвърне същата или по-голяма сума при продажбата им, а обикновено се възстановsld само част от стойността им - и то с цената на допълнителни количества време и енергия. По отношение на услугите, касаещи обучение, решаващ критерий може да бъде дали придобитата квалификация ще се включи скоро в някаква полезна практика, оправдавайки по този начин инвестицията, или е "за всеки случай". При втория вариант, осолбено при много заети хора, е много възможно никога да не се стигне до степен на оползотворимост.

Наръчник