Принципи

ГЛОБАЛНИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

Открай време човек е търсил универсални закони - такива, които да се проявяват устойчиво в цялата Вселена - и в материалните тела, и в живите същества и евентуално в невидимия свят. Различни мислители и мистици са давали различни отговори, но изглежда, ако фиксираме най-основните моменти, няма много промени от времето на древния Египет. Тук ще бъдат съвсем накратко дадени Седемте аксиоми на Хермес (Те са подробно развити в "Кибалион", Тримата Посветени, изд. Аратрон, 2000 г.) В много други теми по-нататък ще може да се проследи тяхното специфично проявление. 

I. ПРИНЦИП НА ДУХОВНАТА СУБСТАНЦИЯ. Цялото е единно по същност, макар и с различни проявления: умствени, енергийни, материални. Това позволява тези относителни аспекти да си влияят едно на друго, като в областта на човешкия живот най-голям е потенциалът на умствените - особено когато са озарени от неизразимата духовна (основна) същност. Разбира се, ние можем да установяваме верността на този и следващите принципи само по отношение на проявената реалност, доколкото непроявената (каквато и да е) не дава възможност да се разберат действащите евентуално при нея базови принципи.

II. ПРИНЦИП НА СЪОТВЕТСТВИЕТО. "Каквото горе, това и долу; каквото долу, това и горе." (От древната книга "Кибалионът"). Винаги съществува аналогия между законите и явленията от различните нива на съществуването. Овладяването на този закон (чрез наука и интуитивно досещане) дава мощен стимул на откривателството и творчеството. В интегралната наука съответствието става по-явно и оползотворимо чрез рацглеждане на всяка привидно обособена част от тъканта на мирозданието като холон - функционална част от нещо и сама състояща се от свързани части.

III. ПРИНЦИП НА ВИБРАЦИИТЕ. "Всичко се състои от вибрации". Както е известно и от много научни постановки, степента на вибриране на материалните частици и енергийните вълни определя свойствата на тяхното съществуване. Религиозните адепти и мистиците отдавна са го твърдели и по отношение на съзнанието: повишаването на вибрациите води до издигане до по-високи духовни равнища.

IV. ПРИНЦИП НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ. Тъй като различните вибрации водят до различни на вид проявления, тогава всъщност "противоположностите са еднакви по своята природа, но са различни по степен; противоположностите се привличат; всички истини са полуистини; всички парадокси могат да се помирят." (Кибалион) Например, "топлина" и "студ", макар и "противоположни", в действителност са едно и също нещо, като различията се изразяват в различните градуси. Разбирането на този принцип ни дава не само научен поглед върху природата, но и позволява регулиране на ред нежелани състояния чрез превръщането им в противоположните позитивни (чрез повишаващи вибрациите на съзнанието психологични и духовни методи).

V. ПРИНЦИП НА РИТЪМА. "Всичко тече навътре и навън, т.е. има своите приливи и отливи" - твърди Кибалионът. Винаги и навсякъде съществува действие и противодействие, движение напред и назад, издигане и спускане. Този закон се проявява в създаването и унищожаването на световете, във възхода и залеза на народите, в живота на всички неща и накрая в умствените състояния на човека (и тук разбирането на петия принцип има най-голямо практическо значение). Защото "махалото" на душевните състояния може да бъде повлияно от много фактори, а и познанието на този всеобщ закон дава търпение в трудни моменти.

VI. ПРИНЦИП НА ПРИЧИНАТА И СЛЕДСТВИЕТО. Съществуват много нива на причинност, като науката до днес обикновено акцентира на материалните и общобиологичните. Духовните учения и психологията акцентират върху душевните причинноследствени връзки (известни и като закон на карма). Най-общо, разбирането на определен закон на определено ниво е възможно най-вече от гледна точка на едно по-високо ниво.

VII. ПРИНЦИПЪТ НА РОДА. "Родът е във всичко; всяко нещо притежава свой Мъжки и Женски принцип". На физическо ниво принципът се проявява напр. като разнопосочни движения на елементарните частици и като биологичен пол, а на по-високите нива приема по-висши форми, но принципът си остава същият. Всяко сътворяване - физическо, ментално или духовно - е невъзможно без него. нещо повече, всяко нещо съдържа и двата рода, макар в различно съотношение, както ясно се вижда и от китайския знак за "Ин-Ян". Дълбочинното разбиране и прилагане на този принцип (заедно с предишните) води до хармонизиране на здравето, отношенията и духовното развитие.

Забележка. Някои от тези принципи не се признават или се приемат с "особено мнение" от гл.т. на някои материалистични или тесно скроени религиозни светогледи. Но тъй като предлаганите от тях варианти са с още по-ниска степен на общо съгласие, а също така обясняват по-малко явления от външния и вътрешния свят на човека, нямаме друг избор, освен да оставим нещата така, на този етап.