Акмеология

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Акмеология
Акмеология АКМЕОЛОГИЯ [от гр. акме - връх, пик]. Наука, изучаваща високите постижения, както и закономерностите и принципите при разгръщането на човешкия потенциал по отношение на тях. Понятието А. е въведено от Н.Рыбников през 20-те години на XX в., но едва през последните 2 десетилетия се предлага като масов термин, отразяващ все по-интензивните интереси и проучвания в съответните области.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.