Вина

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Вина
Вина

ВИНА. 1). В житейски и религиозен смисъл, това е усещане за извършено неправилно действие или неправедна мисъл/емоция. В каноничното християнство, юдаизма и исляма В. се свързва с престъпването на определени морални норми - грях, но тя е и необходима предпоставка за преодоляването на порока. В редица други духовни учения обаче, както и в съвременната психология, преобладават отрицателните оценки за ролята на В. в психологическия живот на индивида и обществото.
2). Юридически В. е субективно качество на престъплението и негов необходим елемент. Проявява се в 2 форми - умисъл и непредпазливост. Предпоставка за В. е вменяемостта.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.