Война

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Война
Война

ВОЙНА. Критична форма на противопоставяне между хората, в която са въвлечени държавни или парадържавни формирования, използващи оръжейни технологии за нанасяне на разрушения и отнемане на живот, както и за силно влошаване качеството на живот на оцелелите.
Причините за В. могат най-често са икономически претенции или светогледни различния (напр. кръстоносните походите в миналото или джихад - и до днес).

ДЖИХАД, "свещена война". Според повелята на Корана „в религията не трябва да има никаква принуда" (2:256), следователно неверниците не могат да бъдат заставяни да приемат исляма. Но ако не го сторят (95), .„нормално е" да плащат такси, за да се ползват от „защитата" (дхима) на исляма. Колкото до политеистите, преди да се предприеме тотална война срещу тях, те трябвало да бъдат поканени да приемат исляма, за да се влеят в Общността. В случай на отказ били избивани, а имотите им - изземвани; ала те най-често се примирявали и се приобщавали към исляма.
Понастоящем обаче комплексът от условия, необходими за обявяване на свещена война, рядко е налице, още повече, че Д. в контекста на борбите и войните за национално освобождение, а също и поради изопачаването на същностното му послание сега е no-скоро би следвало да е теоретична постановка, отколкото практическо начинание или мисия. Та нали според един от хадисите на Пророка "малкият Д.", насочен срещу неприятелите отвън, е по-малко важен от "големия Д.", който правоверният води вътре в себе си против всичко, което му пречи да се покорява на Божието слово...
За съжаление, всички тези тълкувания на свещеното писание от страна на умерените ислямисти не пречат на фундаменталистите да проповядват Д. в най-екстремистката му форма - самоубийствените атентати.

Пирова победа. Такава, при която победителите са претърпели непосилно тежки загуби.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.