ГМО

Търсене на термини в речника
Думи Описание
ГМО
ГМО

ГМО, генно модифициран(и) организъм (-зми), трансгенен организъм (англ. genetically modified organism - GMO, or genetically engineered organism - GEO) е растителен или животински организъм, който е подложен изкуствено на генетична промяна, без това да е настъпило при естествени условия (към такива промени водят естествените мутации, кръстосването или натуралната рекомбинация).
Начините за създаване на генетично изменен организъм са:
1. Ново комбиниране на ДНК киселина и създаването на нови комбинации на генетичния материал чрез вглаждане на молекули нуклеинови киселини, образувани в друг организъм;
2. Пряко внасяне на наследствен генетичен материал чрез микро-  или макро- инжектиране, или микрокапсулиране;
3. Протоплазмено или хибридно клетъчно сливане;
Модификациите, който най-често се използват, са 3 групи:
-промяна на активността на естествените гени на съответния организъм;
-към организма се добавят допълнително копия на негови гени;
-към организма се въвеждат гени от друг вид.
Основните етапи при създаването на ГМО са:
1. Получаване на изолиран ген.
2. Въвеждането му във вектор за пренасянето му в набелязания организъм.
3. Перенос на вектора с гена в модифицируемия организъм.
4. Преобразуване на клетките на организма.
5. Подбор на получените ГМО и отстраняване на неуспешните образци.

ГМО най-често се използват при модификация на микроорганизми за производство на желани химични субстанции (примерно инсулин); или модификация при земеделски култури с цел придобиване на повишена продуктивност, желано качество или устойчивост към болести, неприятели, пестициди и пр.
От самото си стартиране, проблемът с ГМО е обект на противоречиви интерпретации в медицински и етичен аспект. Някои учени виждат в генното инженерство пътя към справянето с проблеми като недохранването, тежките болести и удължаването на човешкия живот. Други учени и голяма част от религиозните,  природномедицински, духовни и екологични  общности са категорично или умерено против, с оглед на:
1. Недобре проучените последствия върху човешкото здраве, особено върху това на идващите поколения (спец. по отношение ръста на алергичните и  дегенеративните заболявания).
2. Създаването на икономически монопол от страна на проиводителите и търговците на ГМО.
3. Трудности при контролирането на разпространяването на ГМО върху съседни площи.
4. Нарушаване на екологичното равновесие.
5. Общи съображения от етично и духовно естество.

Петте най-разпространени лъжи за ГМО

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.