Дух

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Дух
Дух ДУХ. 1). Философско и религиозно понятие, обозначаващо невещественост. Идеалистите го признават като единствено начало на всичко съществуващо, при дуалистите то съществува паралелно с материалното начало, а материалистите го считат за производно на мозъчната активност (в миналото те механично са считали, че мисълта се отделя от мозъка, както жлъчката от черния дроб, а по-късно са въвели неуточнения термин "идеално отражение"). Според някои духовни и философски школи (индуизъм, даоизъм, Плотин, Шелинг, Хегел, Ауробиндо,Дънов, Уилбър и др.) Д. еволюира и инволюира по сложни механизми, извличайки от себе си и отново прибирайки в себе си цялото творение.

2). Индивидуална душа - при повечето религии и мислители тя се разглежда като отделна от всеобщия Дух; знаков момент за веданта и другите недуалистични школи е принципното отхвърляне на тази разлика или по-точно свеждането й до илюзорна.

3). Определена социална атмосфера, "духът на времето".
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.