Държава

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Държава
Държава

ДЪРЖАВА. Централизирана властова организация на обществото, която съчетава територия, народ и историческа идентичност; официална, неподдаваща се на външен контрол организация със свое самоопределение и вътрешно устройство. Д. е възникнала в социални стадии, където е било необходимо организиране на нископроизводителните малки стопанства и обща защита срещу враждебни условия и хора. С течение на времето при Д. се облагодетелстват повече едни групи, отколкото други и се подтискат (особено при тоталитарните Д.) ред прогресивни индивидуални прояви, както и самия свободен достъп до информация. Много духовни учения застъпват идеята за естествено отпадане на държавността при достигане на определен етап от развитието на човечеството.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.