Евристика

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Евристика
Евристика

ЕВРИСТИКА, инвентика. Метод или дисциплина, изучаващи решаването на проблеми в условията на неопределеност.  Е. е клон на човешкото познание на границата на много науки като логика, философия, психология, математика, кибернетиката, теория на информацията, теория на системите и т.н. Понастоящем Е. започва тясно да се обвръзва с разработките по изкуствен интелект, структурната лингвистика и др.Елементи на Е. се намират при елинския математик Пап и след това, през Средновековието - Р.Лули. Галилей и Бейкън да въвеждат евристичния подход в науката и техниката. Важен принос в развитието на Е. имат и Ойле и Л. Пастьор. От съвременните изследователи се откроява Едуард де Боно.

Съвременната психология трактува Е. като отделен раздел на науката за мисленето.

В съвременната педагогика под Е. се разбира система от логически подходи и методически правила за теоретическо обучение.

Във философията Е. е наука, изучаваща творческата дейност на човека, методите, използвани за откриване на новото и за обучение в творческо мислене. Целта е построяването на модели на процеса на решение на нови проблемни задачи.

Като метод, алгоритъм - най-вече в програмирането, Е. е подход за решаване на задачи, базиран не на строги математически модели и алгоритми, а на съображения, произхождащи от "здравия разум". По принцип евристиката отразява особеностите на подхода, който използва човек за решаване на такива задачи, без да използва строго формализирани дейности. Когато тези човешки подходи бъдат програмирани тези програми се наричат "евристически програми". Евристики често се използват при програмиране на игри, имитационни и творчески процеси и т.н.
Евристики (евристически програмни методи) се използват с успех в антивирусните програми.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.