Константа

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Константа
Константа КОНСТАНТА. 1). Постоянна величина в точните науки. По- важни от тях са следните:

Константа

Означение и размерност

1. Скорост на светлината c = 299 792 458 ms–1
2. Константа на Планк h =6.626 075 5 x 10–34 Js
3. Константа на Болцман k =1.380 658 x 10–23K–1
4. Заряд на електрона e = 1.602 177 33 x 10–19 C
5. Маса на електрона me = 9.109 389 8 x 10-31
6. Атомна единица за маса (спрямо 12С) u = 1.660 540 2 x 10–27
7. Маса на водородния атом mH = 1.0080 u
8. Радиус на Бор a0 = 5.291 772 49 x 10–11 m
9. Класически радиус на електрона r0 = 2.827 940 92 x 10-15 m
10. Число на Авогадро NA = 6.022 1367 x 1023 mol–1
11. Газова константа R = 8.314 511 Jmol–1K–1
12. Константа на Ридберг = 1.097 373 1534 x 107 m–1
13. Константа на Стефан–Болцман s = 5.670 512 x 10–8 Wm-2K-4
14. Питагорово число [пи] p = 3.141 592 653 589 793
15. Основа на естествения логаритъм (число на Непер) [е] e = 2.718 281 828 459 045
16. Градусна мярка на 1 радиан 1 rad = 57.°295 779 513 0823
17. Радиана мярка на 1 градус = 0.017 453 292 519 9433 rad

2). Постоянна гледна точка, установено правило за мислене.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.