Кришнамурти

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Кришнамурти
Кришнамурти

ДЖИДУ КРИШНАМУРТИ (Алкион). Индийски духовен учител и педагог. Роден е в края на XIX в. в Маданапал, Индия и е открит като тийнейджър от Теософското Общество в лицето на Ч.Ледбитър и А.Безант, които вярват, че той е носител на духа на предречения Световен Учител. Следват години на трудно обучение. Създаден е орденът "Звездата на Изтока", а К. е назначен за негов глава. Всяка година се провеждат т.нар. "звездни лагери" в Холандия, в които се подчертава общата основа на всички религии и съвременната роля на научния подход към духовното.
Вътрешната реализация на К. обаче го отдалечава от насочването на теософите. През 1929 г. той разпуска Ордена, обявявайки, че Истината е "земя без пътища". Според него човек не може да я достигне чрез никаква организация, философия, вероизповедание или ритуали. Но тя е откриваема чрез "огледалото" на взаимоотношенията, както и чрез вникване в съдържанието на своя собствен ум, т.е. чрез чисто наблюдение, а не посредством интелектуален анализ. Когато има отричане на всички онези неща, до които мисълта е довела - само тогава има любов, съчувствие и истинска интелигентност (това и ред други становища са плътно приближаване към дзен).
По време на останалата част от дългия си живот, К. изнася беседи в много части на света (най-вече в САЩ, където и завършва земния си път) и основава образователна фондация. Той изявява загриженост за цялото човечество и непрекъснато декларира, че няма националност или вярване и не принадлежи към някаква особена общност или култура. Само задълбоченото разбиране може да създаде ново поколение, подчертава той, което да живее в мир и при което обучението да развива осъзнатост, вместо да обрамчва хората с догматични мисловни схеми.
Днес редица психолози и духовни водачи се позовават на К., макар че повечето едва ли са във възторг от крайността в отричането на авторитетите, която той е демонстрирал през по.голямата част от живота си.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.