Линей

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Линей
Линей

КАРЛ ЛИНЕЙ (Карл фон Линѐ, Carl von Linné). Шведски биолог и лекар с дейност в средата на 18 в, положил основите на съвременната таксономия и един от предтечите на екологията.
Роден в семейство на свещеник с интереси към градинарството. Страстта към растенията на Л. отначало създава проблеми, тъй като, вместо да учи, той обикаля поляните. С желание обаче отива в Лундския и после в Упсалския университет, където получава знания за естествените науки. Когато завършва медицина, той вече е авторитет и в ботаниката, която започва да преподава. Пътува до Лапландия и пише книга за флората й; занимава се и с минералология. Получава признание в Холандия; след смъртта на своя сътрудник Атриди издава негови зоологически трудове, които допълват вече изградената от Л. систематика. Междувременно Л. пътува из Европа, а в личен план създава многолюдно семейство. Става придворен лекар в Стокхолм, председателства и Кралската академия на науките.

Основател на научната класификация на организмите (биноминалната номенклатура), Л. предлага използването на две имена - родово и видово, записани на латински език. Така всеки организъм е точно обозначен, независимо от имената му в различните езици и по този начин се улеснява международното класифициране на организмите. Първото му авангардно произведение в този смисъл е "Система на Природата" - "Sistema Naturae". Според нея "трите природни царства" са животни, растения и минерали. (Към животните Л. включва и т. нар. "парадокси", към които причислява митични животни като еднорог, грифон, феникс, дракон и т. н.). Написва и «Философия на ботаниката» — учебник, смятан за образцов в Европа чак до средата на XIX в.
Л. колекционира и каталогизира много хиляди животни и растения. Много от колекциите на Л. сега се съхраняват в Лондон, където е авторитетно научно общество на неговото име.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.