Лозанов

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Лозанов
ЛОЗАНОВ, Проф. д-р Георги. Български учен, психиатър, невролог, психолог и педагог, създател на сугестологията, сугестопедията и интегралната психотерапия, известен и като изследовател на Ванга. Период на активност - от ср. на 20 в. до началото на 21 в. Роден е в столицата; баща му е бил асистент в Софийския университет, а майка му – юрист (тя почива, когато той е едва на 2 г.). Дипломира се като лекар и специализира психотерапия. Подготвя дисертация в БАН и получава специализация по физиология на мозъка. Едновременно следва в Софийския университет второ висше образование по педагогика и психология. Обосновава и прилага хипнотичната възрастова регресия. Междувременно завършва първите си експерименти по сугестопедия и в тази област защитава дисертация за доктор на науките; присъдено му е звание старши научен сътрудник I ст. Работи в най-големите психиатрични болници в страната и в института за следдипломна квалификация ИСУЛ, където обучава лекари по психотерапия. Едновременно с тези дейности, извън работното си време провежда експериментална работа в БАН върху функциите на мозъка. Участва в първото в България „Ръководство по психотерапия“. Експериментално прилага с успех сугестивна, нехипнотична анестезия по време на коремна хирургическа операция. 
Л. създава и ръководи 20 години (1966 – 1985) Държавен научноизследователски институт по сугестология, който достига 100 служители щатен персонал и който успява да снабди с най-модерната за времето електрофизиологична лаборатория. Институтът придобива особена популярност, във връзка с проведените в него изследвания на Ванга. Създава и ръководи 6 години в Австрия Научен институт за изследване на ученето. Посещава различни страни по света, негови и в сътрудничество с д-р Е. Гатева трудове са издадени на няколко езика. Американска телевизия заснема интервю, в което той обяснява методиката на сугестопедията. 
От средата на 60-те години на ХХ век Л. започва експериментирането и разработването на една здравно-учебна система, сугестопедия, базирана на теорията за внушението. Чрез хармонизиране на учебния процес се десугестират – освобождават участниците в него от наложените социални исторически норми за ограничените възможности на човешкия мозък/ум и едновременно с това се сугестира – стимулира цялата личност – и интересите, и възприятията, и интелектуалната активност, и мотивацията, и креативността и се постига един благоприятен психохигиенен, психотерапевтичен ефект. Сугестопедията е проучена и от работна група на ЮНЕСКО. Най-разпространена сега в целия свят е сугестопедичната методика за обучение по чужди езици.
Д-р Лозанов достига до схващането за единен лечебен механизъм, който обуславя ефекта на повечето психолечебни методи (отрегиране, анализ, внушение в будно състояние и в хипноза, убеждение и превъзпитание). Въз основа на това той разработва т.нар. „интегрална психотерапия“, при която се използват максимално възможностите на много от съществуващите психотерапевтични методики. (Редица специалисти поставят под въпрос неговите обяснения, но не могат да отрекат постиганите резултати.)
Л. твърди, че от младеж е имал проблеми с комунистическата власт, по-късно тя е настоявала да работи само за Бъргария и е поощрявала имитатори да предлагат разни техни варианти от негово име, които нямали нищо общо с истинската сугестопедия.
Д-р Лозанов почива в гр. Сливен, след издаването на последната си книга на английски език.

http://suggestology.org - фондация „Професор доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева“.
https://www.litta.net/  - международен уебсайт, в който има има стотици обучени учители в много различни страни, [6] от 1991 до 2008 г. Един от тях, Пауло Негрете от Бразилия, разработва Neuropedia - метод за деблокиране, базиран на сугестопедия, който претендира да е по-нататъшно развитие на метода.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.