Ломоносов

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Ломоносов
Ломоносов МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ.  Руски учен-енциклопедист и поет, представител на класицизма, с дейност в ср. на 18 в.
Р
оден в с. Денисовка (което по-късно се преименува на Ломоносово). Открива закона за запазване на масата при химични реакции, постулира закона за запазване на енергията и развива оригинални схващания за молекулярния строеж на веществата и за природата на топлината. Работи в областта на рудното дело, геологията, металургията, астрофизиката, метеорологията, изучава цветовете, преоткрива производството на много видове стъкло за мозайка, конструира метеорологични и оптични уреди. Пръв установява атмосфера на Венера. За първи път при изследване на химични явления използва представи и методи на физиката и математиката, с което поставя основите на физикохимията. Изследва атмосферното електричество и го обяснява с конвекцията на въздушните маси. Л. е професор по химия в Петербургската АН, Шведската АН, почетен член на Болонската АН.
Л. играе голяма роля за развитието на научната мисъл, за свързването на теорията с практиката и издигането на руската народностна култура. Езиковата му реформа дава тласък за изучаване на руския език. Пише патриотични трагедии, оди, сатири. По негова инициатива е основан Московският университет.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.