Множество

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Множество
Множество

МНОЖЕСТВО. Съвкупност от определен или неопределен брой единици, които са поставени в една група по даден признак. Множественост е друг термин, противостоящ на единствеността.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.