Омар Хаям

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Омар Хаям
Омар Хаям

ОМАР ХАЯМ. Гияс ад Дин Абу л Фатх Омар ибн Ибрахим Хаям Нишапури, ирански енциклопедист, математик, поет, философ, лекар и астроном. Известен е най-вече със своя Рубаят, сборник от стихове с честа употреба на виното и жените като символи на суфи мистичните му въззрения. През вт. половина на 11 в. О. ръководи изграждането на голяма обсерватория, заедно с други изтъкнати учени. Той създава карта на звездното небе, която днес е изгубена. Изчислява дължината на годината с голяма точност. На базата на изчисленията на О. Малик Шах I коригира иранския календар. О. създава и метод за решаване на кубични уравнения, чрез пресичане на парабола с окръжност, открива биномното разлагане и прави някои изследвания на свойствата на фигури в неевклидова геометрия. Той не вярва и в някакви награди или наказания в задгробния живот. Вместо това смята, че природните закони обясняват всички явления в наблюдаемия свят. Радикалният му суфизъм е причина често да бъде каран да дава обяснения за фирлософските си и религиозни възгледи. В своите около хиляда четиристишия (рубаи) О. по-скоро иронизира надеждите на каноничния ислямист за живот в удоволствия на Небето; поетът същевременно акцентира върху преходността на живота и земнитеамбиции и на необозримостта, необяснимостта на Битието.

О.:

Играчът топката търкаля върху зелената трева.
По неговата воля само тя се премята презглава.
И никой не ни пита: Колко? Защо? Къде? И докога?
Едничка истината знае безоблачната синева.

(33-та от рубаите, пр. Йордан Милев)

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.