ООН

Търсене на термини в речника
Думи Описание
ООН
ООН

ООН, Организация на обединените нации, United Nations. Световна организация за разбирателство между народите, основана с целза постигането на световно сътрудничество при разрешаването на международни проблеми от политическо, културно, икономическо, социално или хуманитарно естество. Създадена е официално през 1945 г., когато уставът й е ратифициран от 5-те постоянни страни-членки: КНР, СССР, САЩ, Обединеното кралство и Франция. За нейно седалище е избран Ню Йорк. По-късно се приемат последователно нови страни-членки (днес те наближават 200). Според Хартата организацията не се ангажира с проблеми, засягащи вътрешната юрисдикция на която и да е от страните.
ООН има 6 основни органа:
1). Общо събрание. Това е основен съвещателен, изборен и надзорен орган. В него вземат участие всички страни членки като всяка от тях дава един глас. Решения по съществени проблеми се приемат при мнозинство или 2/3 от гласовете в зависимост от важността на проблема. Чрез своите съвещателни, надзорни, финансови и избирателни функции.
2). Съвет за сигурност. Цели запазване на световния мир, като разследва всяка военна заплаха, но може единствено да направи препоръки за мирното разрешаване на комфликта, както и да предписва на страните-членки да наложат различни санкции спрямо държава виновна за застрашаване или нарушаване на мира. Състои от 11 члена - 5-те големи, които са постоянни постоянни и имат право на вето и 10 непостоянни, избирани за период от 2 г.
3). Икономически и социален съвет. С разнообразни социалнокономически и културни дейности, с 4 регионални комисии по континенти. Излъчват се и т.нар. посланици на добра воля - известни личности, подобно на Мохамед Али, Майкъл Дъглас и Лучано Павароти.
4).
Съвет за попечителство. Надзирава администрацията в териториите под попечителство чрез отделни споразумения с управляващите ги държави.
5). Международен съд. Основният правораздаващ орган на ООН със седалище в Хага. Основните цивилизации и правни системи е нужно да бъдат представени.
6). Секретариат. Генералният секретар (с мандат 5 г) има административни и политически функции. Той назначава върховния комисар по правата на човека.

Преамбюлът на Хартата започва с декларация как Обединените нации са твърдо решени да предпазят бъдещите поколения от бедствията на войната.  Единодушният глас на 5-те постоянни члена на Съвета за сигурност е записан като правило при разрешаването на съществени проблеми. Това обаче означава също, че при неразбирателство между тях работата на съвета се блокира.През времето на Студената война често пъти работата на организацията силно се затруднява, като особено често се налага вето от страна на СССР. Ролята на миротворец на ООН се оказва не достатъчно ефективна. И СССР, и Западът провъзгласяват общото и пълно разоръжаване за своя цел, но твърде малко се постига реално в тази посока. Повече развитие има в процесите на деколонизация. Десетки несамоуправляващи територии получават самоопределение и стават членки на ООН. Тя полага усилия също така за спазването на човешките права, подобряването на медицинските услуги, установяването на международно икономическо сътрудничество. След разпадането на световната социалистическа система, САЩ постигат доминация, която според някои поставя решенията на организацията под нов вид съмнение. България е от 60 г. член на ООН и активно се включва в мироопазващите операции.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.