Паневритмия

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Паневритмия
Паневритмия ПАНЕВРИТМИЯ, от "пан"+"ев"+"ритъм"=всеобщ космичен ритъм. Система от групови динамични духовни упражнения и съответстващите им възгледи. Създадена е от Дънов в нач. на 20 в. Основната му идея е, че ако движенията, които прави човек са в хармония с космичния ритъм, човек се свързва със силите на живата Природа и ги приема, хармонизира се с цялото Битие.. Именно това следва да се постигне чрез паневритмичните упражнения. Според него П. поддържа хармонията между дихателната, мозъчната и храносмилателната система и между ума, душата и Духа.
Движенията на П. не са сложни, но са целесъобразни движения, съчетани с музика и песни, възприемане на съответни мисъл-форми и цяостно по-висша душевна настройка. За  разлика от бойните изкуства, с които има определени общи моменти, тук отсъства елементът на агресията, а също така техниките са общодостъпни, а не само за хора, преминали съответна подготовка.

Повече за П.: "Паневритмия", изд. "Бяло братство"; www.panevritmia.info

Шестте + 1 упражнения преди П.  За разлика от самата П., тези упражнения се разучават и пряват лесно, което дава основание да се препоръчат и като отделен загряващ и хармонизиращ комплекс.  

І упражнение. а/ Издигане ръцете отстрани над главата с допрени пръсти.
б/ Десният крак напред.
в/ Приклякане и сваляне ръцете покрай тялото надолу, и допиране до пръстите на краката.
г/ Изправяне тялото и движение на ръцете напред в полукръг до над главата.
Левият крак напред. Точките в/ и г/ се повтарят.
Десният крак напред. Точките в/ и г/ се повтарят.
Десният крак назад. Точките в/ и г/ се повтарят.
Левият крак назад. Точките в/ и г/ се повтарят.
Десният крак назад. Точките в/ и г/ се повтарят.
Десният крак при левия. Ръцете се свалят покрай тялото надолу.

ІІ упражнение. а/ Издигане ръцете отстрани нагоре над главата с допрени пръсти.
б/ Десният крак напред.
в/ Навеждане на тялото с ръцете напред и приклякане до опиране ръцете до пръстите на крак.
г/ Изправяне и движение на ръцете покрай тялото до над главата.
Левият крак напред. Точки в/ и г/ се повтарят.
Десният крак напред. Точки в/ и г/ се повтарят.
Десният крак назад. Точки в/ и г/ се повтарят.
Левият крак назад. Точки в/ и г/ се повтарят.
Десният крак назад. Точки в/ и г/ се повтарят.
Десният крак при левия. Ръцете се свалят покрай тялото надолу.

ІІІ упражнение. а/ Дясната ръка описва полукръг, назад и нагоре до отвесно положение с дланта напред.
б/ Десният крак напред.
в/ Приклякане на лявото коляно и поставяне дясната ръка върху дясното коляно.
г/ Изправяне на тялото.
д/ Лявата ръка описва полукръг назад, нагоре до отвесно положение с дланта напред.
е/ Левият крак напред.
ж/ Приклякане на дясното коляно и поставяне лявата ръка на лявото коляно.
з/ Изправяне на тялото.
Точките а/, б/, в/, г/ се повтарят. Лявата ръка описва полукръг (виж точка д/).
Десният крак назад. Точки ж/ и з/ се повтарят. Точка а/ се повтаря.
Левият крак назад. Точки в/ и г/ се повтарят. Точка д/ се повтаря.
Десният крак назад. Точки ж/ и з/ се повтарят. Прибиране десния крак при левия.

ІV упражнение. а/ Двете ръце се изнасят надясно успоредно (на височина на раменете).
б/ Десният крак напред.
в/ Коситба наляво, приклякане на лявото коляно, изправяне на тялото, при което ръцете заемат успоредно положение наляво (на височина на рамената).
г/ Левият крак напред.
д/ Коситба надясно, приклякане на дясното коляно, изправяне на тялото, ръцете в положение на точка а/. Точка б/ се повтаря. Точка в/ се повтаря.
е/ Десният крак назад. Точка д/ се повтаря.
ж/ Левият крак назад. Точка в/ се повтаря. Точка е/ се повтаря. Точка д/ се повтаря.
з/ Прибиране десния крак при левия.
и/ Ръцете се изнасят напред хоризонтално.
к/ Ръцете се разтварят хоризонтално надлъж на раменете.
л/ Сваляне на ръцете.

V упражнение. а/ Изнасяне ръцете настрана, прегъване и слагане пръстите върху раменете.
б/ Десният крак напред, без да се слага на земята.
в/ Движение същия крак наляво.
г/ Движение същия крак надясно.
д/ Движение наляво.
е/ Движение надясно.
ж/ Движение наляво.
з/ Десният крак напред, допрян на земята.
и/ Приклякане на лявото коляно.
к/ Изправяне на тялото.
л/ Левият крак напред, без да се слага на земята.
м/ Движение същия крак надясно, наляво, последователно по три пъти.
н/ Левият крак напред, допрян на земята.
о/ Приклякане на дясното коляно.
п/ Изправяне на тялото.
Точки б/, в/, г/, д/, е/, ж/, и/, к/, л/ се повтарят.
р/ Десният крак назад, без допиране на земята. Точки в/, г/, д/, е/, ж/ се повтарят.
с/ Десният крак назад, допрян до земята.
т/ Приклякане на дясното коляно.
у/ Изправяне на тялото.
ф/ Левият крак назад, без допиране на земята. Точки в/, г/, д/, е/, ж/ се повтарят.
х/ Левият крак назад, допрян до земята. Точки и/, к/ се повтарят. Точки р/, в/, г/, д/, е/, ж/, с/, т/, у/ се повтарят.
ц/ Прибиране десния крак при левия.
ч/ Поставяне ръцете настрани (надлъж на раменете).
ш/ Сваляне ръцете надолу.

VІ упражнение. а/ Ръцете назад и нагоре в полукръг до отвесно положение.
б/ Десният крак напред.
в/ Приклякане на лявото коляно и снемане ръцете напред в хоризонтално положение.
г/ Прибиране ръцете назад и поставяне дланите отстрана на гърдите и едновременно вдишване.
д/ Изнасяне ръцете напред хоризонтално и издишване през устата (във вид на струя). Точки г/ и д/ се изпълняват по шест пъти.
е/ Разтваряне на ръцете настрани хоризонтално.
ж/ Поставяне ръцете с дланите навътре пред устата с допрени пръсти и вдишване.
з/ Обръщане дланите навън, разтваряне ръцете настрани и издишване леко, тихо. Точки ж/ и з/ се изпълняват по шест пъти.
и/ Изправяне на тялото.
к/ Прибиране десния крак при левия.
л/ Сваляне ръцете надолу.

Забележка: При изпълнението на всяка точка от упражнението се брои до шест.

Източник: Окултни упражнения - Беинса Дуно, Издателство: Бяло Братство, София, 2009 г.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.