Пари

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Пари
Пари

ПАРИ. Носител на стойност, всеобщо приета форма на размяна срещу придобиване на различни стоки или ползване на услуги, погасяване на дългове и т.н. Появата на П. предшества пазарната икономика и се смита за основно нейно необходимо условие.

Други думи, често свързвани с П.:
Валутата е парична форма, която улеснява парично-стоковата размяна и може да има променлива стойност. Валутна зона е страна или регион, в който специфична валута има доминираща нейна роля. Ежедневно се обявяват валутни курсове за съотношенията между отделните валути. Съвременните валути могат да бъдат класифицирани или като валути с плаващ обменен курс или като валути с фиксиран обменен курс. Държавата обикновено установява монопол върху определена валута, която се контролира от централна банка; група държави могат да използват обща валута, както това стана и с еврото.
Деноминация – абстрактно „преименоване“ стойността на парите; централизирано и важащо за всички променяне стойността на паричните знаци от страна на централната банка или централната власт, при което определен числов израз (обикновено силно нарастнал поради инфлационни процеси) се заменя с друг (обикновено по-малък и по-удобен). Тъй като числово-стойностната конвенция по отношение на парите е абстрактна (т.е. не е обвързана с някаква природна, естествена даденост, е само разчетна единица), Д. може да бъде провеждана свободно, в зависимост от особеностите на икономическата ситуация.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.