Платон

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Платон
Платон ПЛАТОН. (Истинско име - Аристокъл. „Платон“ означава „широк“, вероятно прякорът се отнася или до физическата външност, или до стилът му в борбата.) Древногръцки мислител, живял през V-IV в. пр.н.е. Един от най-значителните философи в човешката история. Ученик на Сократ, след смъртта му започва да пътува, като възприема знания и от мъдрите в Мала Азия, преминава обучение за жрец в Египет, при което постига там най-висока степен на посвещение. (Той е бил ученик и на Питагор, поради което се е придържал към безмесно хранене.) Основател е на Атинската академия, където се е обучавал и Аристотел (последният по-късно се разграничава по важни мирогледни моменти и създава собствена прочута философска школа). Идеите на П. достигат до нас чрез записаните философски и драматични произведения, които се пазят в ръкописи, възстановени и редактирани много пъти от началото на хуманизма. Наследството на П. се състои най-вече от диалози, епиграми и писма; в повечето от тях той засенчва своето участие, а издига учителя си много високо. Произведенията на П. се считат за основни при формирането на обективния идеализъм в цялата западна философска мисъл ("която е като забележка под черта към Платоновата философия", както се казва по-късно). Те се групи-рат според времето, в което са били създавани, както и според основното им съдържание и начини на излагане на възгледите. Ранни, до първото пътуване в Сицилия, са "Апологията", "Критон", "Лизий", "Хармид" и др., както и първа книга на "Държавата". Те могат да се нарекат в по-тесен смисъл "сократически" и в тях се доминира морал-ната проблематика. Преходни са: "Горгий", "Менон", "Евтидем", "Кратил", "Ион", "Менексен" и др. Зрели:"Федон", "Пир", "Федър" - от 2 до 10 книга на "Държавата" (с основна идея тя да се управлява от мъдреци); в тях централно място заема класическото учение за идеите и единното. Късни: "Закони"; към тях понякога се включва и "После - I законие", дело вероятно на ученик на П. Днес някои от тези произведения се изучават още по цял свят.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.