Православие

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Православие
Православие

ПРАВОСЛАВИЕ, източно или ортодоксално християнство (от гр.: ορθοδοχ?α(ορθοδοξ?α), oρθ?ς – прав, правилен, и δ?ξα – слава). Едно от трите най-разпространени вероизповедания на християнството (наред с католицизма и протестантството). Устойчиво на промени последование, което изконно се практикува в Русия и Източна Европа и по-малко в Западна Европа, близкия Изток и др. области. Първоначално терминът П. възниква като обозначение на учението на Църквата, утвърдено на съответните Вселенски или поместни събори. След Великата схизма (разкола между Западната и Източната църква) с него се наричат поддържащите Константинопол християнски общности.
Основните различия между П. и католицизма произлизат от времето на политическите спорове между християнския Запад и Изток. Формален повод за разделянето на двете най-големи за времето си църковни общности става т. нар. спор около „филиокве” ( от лат. Fillioque – от Сина). В западната църква с тази дума се обозначава, че Светият Дух изхожда не само от Бог Отец, но и от Бог Син. Всъщност основният аргумент от страна на П. в рамките на спора е, че Символът не може да бъде променян без решение на Вселенски събор. По-късно П. обвинява католицизма в принизяване на божественото достойнство на Светия Дух, а католицизмът отвръща, че П. принизява ролята на Бог Син. Освен това според католицизма всяко тайнство действа от само себе си, а православната гледна точка включва и човешкото усърдие като фактор. Противоречията се задълбочават след въвеждането на редица догми от Ватикана –  за непорочното зачатие на Богородица и за непогрешимостта на папата. Съществуват и ред формални различия поради външни отлики в култа, календара, богослужението и др.
П. от друга страна отхвърля и реформаторските тенденции на протестантството за непочитане на светците и иконите, за спасение само чрез вяра и неприемането авторитета на древните църковни писатели.
Основните православни ереси, някои от които се превръщат в трайни секти, възникват през 17 век в Русия - т. нар. старообрядчество, с мн. разновидности, а в кр. на 19 и нач. на 20 в. ново философско звучене за П. предлага Л.Н.Толстой.
Помогнало за запазването на нацоналното самосъзнание през вековете, през последните десетилетия П. в повечето източноевропейски страни сега изживява кризи – както вследствие на закостенялата идеология, неубедителния личен пример на повечето свещеници и многото вътрешни противоречия (разколи на синодите в Русия, България и др.), така и поради влиянието на западни протестантски и източни мистични течения, разпространяващи се бързо в съвременните информационни условия.

Още за православието

Връзки:
www.pravoslavie.bg, www.pravoslavieto.com и www.dveri.bg - български православни сайтове.
www.pravoslavie.com - връзки към сайтове за руското православие.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.