Право

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Право
Право

ПРАВО (юридическо). Система от правила за поведение, механизъм за създаване на правила; налагане на „правилно“ поведение (съобразно тези правила).
Държавата се явява регулатор на обществените отношения, използвайки своето върховенство, за да осигури спокойствие и баланс, както и правилно разпределение на благата между хората. Тази нейна роля на арбитър е станала необходима поради факта, че преди тя да се намеси, хората са уреждали самостоятелно своите проблеми, като са прибягвали до частно отмъщение или откуп, водещи до честа ескалация на напрежение между цели родове. За да възпре тази неблагоприятна практика, изпълняващият ръководна роля владетел изземва функциите на родовете, създава първите съдилища и започва да определя сам правилата, на които трябва да се подчиняват всички, като определя и вида и степента на наказанието при тяхното неизпълнение. В същото време е било необходимо тези правила да бъдат максимално достъпни и разбираеми за членовете на обществото, за да могат те да ги прилагат правилно. В по-ранен етап от развитието на човечеството основните правила за поведение са били известни и не толкова много на брой. Това е позволявало те да се помнят и да се предават устно от едно поколение на друго. По-късно усъвършенстването на отношенията налага правилата за поведение да бъдат записани. Така се стига до създаването на първите познати на човечеството писани закони – тези на Хамурапи и на Ману. Популяризирането на тези закони сред масите е било постигнато чрез поставянето им на публичното място, където всеки един е могъл да се запознае с тях.

Юри(с)дически, от лат. juris. Такъв, който се отнася до правото и правораздаването.

Още за правото

АВТОРССКО ПРАВО, авторство. Въпросът с авторското право е сложен и има няколко страни: фактическа (доколко определени хора са наистина новатори или пък само преповтарят и интерпретират), юридическа (какво е законовото съответствие в момента) и етическа (уважаване на чуждия труд, уведомяване, при необходимост коригиране, позоваване на източника и т.н., а от друга страна – непоощряване на скъперническото задържане на общополезна информация).

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.