Привързаност

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Привързаност
Привързаност

ПРИВЪРЗАНОСТ и НЕПРИВЪРЗАНОСТ. 1). Обичайно тълкуване: като съпричастност или несъпричастност. Доколкото алтернатива на привързаността може да е безразличието, П. се разглежда като неизбежна по отношение на човешките потребности и при взаимоотношенията. Ако тя е към близки хора или конструктивни каузи, се счита и за полезна, макар и да носи често страдания.

2). Мистично тълкуване - според редица, главно източни, учения, може да съществува непривързаност без безразличие, т.е. при наличие на съпричастност. Направленията, близки до Карма йога, считат, че задълженията следва да се изпълняват добре, но без привързаност към резултатите, за да не се създава карма. При преданоотдадените (Бхакти йога) същото се постига чрез посвещаване на всички дейности на съответното божество или на духовния учител. Някои системи, като веданта и дзен, говорят дори за непривързаност към резултатите от духовните практики, което вероятно е най-рядко постиганото състояние от последователите.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.