Система

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Система
Система

СИСТЕМА/ СИСТЕМЕН ПОДХОД. Основните понятия са:
- Системен подход.
- Модел на системата.
- Адекватност на модела.
- Система.
- Съдържание на системата.
- Обем на системата.
- Околна среда.
- Елемент на системата.
- Функция.
- Ситуация.
- Системен анализ.
- Дърво на целите.

1. Обща теория на системите
1.1. Дефиниция на система. Обща теория на системите
Всяка една система може да бъде описана по различни начини. Това означава, че за една реална система могат да съществуват различни абстрактни системи.
Общата теория на системите е интердисциплинарна наука за общата организация на обектите и явленията, независимо от тяхната веществена, пространствена или времева форма на съществуване. Тя изучава  както частната и общата същност на изучавания обект така и моделите (обикновено математически), които го описват.
1.2. Кратко описание на историята на теорията на системите
От Лудвиг фон Берталанфи (Ludvig von Bertalanfy) през Норберт Винер (Norbert Wiener - създателят на кибернетиката), Клод Шенън (Claude Shannen - доста е известен с постиженията си в теория на информацията), Михайло Месарович (Mihailo Mesarovic - един от създателите на Римския клуб), Росс Ешби (Ross Ashby - принципът на Ешби за необходимото многообразие), Джордж Клир (George Klir), Денис Габор (Dennis Gabor - същият е откривател и на холографията), Стафорд Бир (Staffоrd Beer).....
2. Системен подход в анализа и синтеза на обектите и явленията
2.1. Анализ (декомпозиция) на системата
2.2. Синтез (композиция) на системата
3. Анализ на причино-следствените връзки
3.1. Качествен (умозрителен)
3.2. Дефиниция за причино-следствена връзка в социологията (Юм)
3.3. Симптоми - причини
4. Идентификация на системите
4.1. Метод на "черната кутия" (black box) -  Y = F (X).
4.2. Теория на мярата и подобието (Пример с решаване на модела /уравнението/ на математическото махало)
5. Подходи, методи и техники на прогнозиране
5.1. Качествени (в т.ч. субективни /експертни/)
5.2. Количествени
5.3. Смесени.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.