Теософия

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Теософия
Теософия

ТЕОСОФИЯ. (От "Тео" - Бог и "София" - мъдрост.) Философско-религиозно течение, стартирало през посл. четвърт на XIX в. и с макс. разпространение през 20-те и 30-те години на XXl в. Идейният му вдъхновител е Блаватска. Теософите смятат учението си за световен синтез на религията, философията и науката: "Няма религия, по-високо от Истината".
Основните цели на Т. са:
1. Да сформира ядрото на всемирното Братство на човечеството без разлика на раса, народност, пол, каста или цвят на кожата.
2. Да поощрява изучаването на сравнителната религия, философията и науката.
3. Да изследва неизвестните природни закони и скритите сили в човека.
Идеята е много привлекателна и те успяват да създадат мощна организация, оглавявана от ученичката на Блаватска А.Безант, която е била толкова влиятелна в Индия, че я избрали за президент на партията Индийски национален конгрес, въпреки че е англичанка.
Т. е обръщала голямо внимание на надарените в духовно отношение момчета. Сред тях се откроява Кришнамурти, който е обявен за идващия всемирен Учител. Създава се орденът "Звездата на Изток" в Холандия, в замък, дарен от член на кралската фамилия. (В България също се създава теософско общество още в началото на 20 в., Ч.Летбитер го посещава, издава се списание, а С.Ников пише книга за прераждането.) Кришнамурти обаче се отрича от ролята си на световен гуру, което сериозно разколебава движението; то остава ограничено по обхват и до днес. Основните му идеи все пак оказват значимо влияние, особено върху ученията на Агни Йога и А.Бейли.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.