Тревожност

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Тревожност
Тревожност

ТРЕВОЖНОСТ, безпокойство, англ. "anxiety" през гр."задушавам". Състояние на безпокойство, загриженост или дезориентация, поради адекватни или неадекватни външни или вътрешни подбуди.
Първият системен дискурс върху темата, озаглавен "За тревожността" е написан от Еликтет. Тревожността в християнската система е свързана с вината от неуспеха да се живее съобразно високите нравствени идеали. Спиноза разглежда тревожността в противовес на "надеждата" и определя и двете състояния като "слабост на разума". Началото на съвременната епоха в изследване на тревожността се отъждествява с Киркегор, според когото тревожността е необратимо свързана с човешката свобода. Лекарите и биолозите също се заинтересували от по- видимите патологични и предпазни функции на явленията. Дарвин и Фройд, отбелязват, че често тревожността има "сигнална "функция, предупреждавайки човека за заплахата и подготвяйко го за "борба или бягство". 
Сега в психологията се разграничава "обективна" тревожност, кореняща се във външни причини и "невротична" тревожност, която според него е интрапсихична, без източници във външния свят.

Класификацията на тези тревожните разстройства осигурява основа за клиничните дейности по диагнозата и лечението. Днес операционната система, използвана за поставяне на психиатрична диагноза в България е МКБ-Х, а в САЩ - DSM – III –R.

Извадка от класификцията на психичните нарушения

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.