Юдаизъм

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Юдаизъм
Юдаизъм ЮДАИЗЪМ, юдеизъм. Религия на коренните евреи, възникнала преди повече от 1000 г. пр.н.е. Историята на Ю. се дели условно на четири периода: библейски, талмудистки, равински и реформационен. В библейския период са съществували първични вярвания от времената на древните евреи, които се изразяват в почитане на планини, Луната, растения и животни. В средата на второто хилядолетие пр.н.е. евреите чергари нахлуват в Палестина и заимстват някои религиозни обреди от ханаанците. В условията на разложението на родовия строй и възникването на класите благоволението се пренася върху ваалите - идоли-покровители на полята, маслинените гори, а също и върху властта на старейшините. По-късно се извършва процес на отделяне от много богове на единен, главен бог - Яхве. След религиозните реформи през 7 в. пр.н.е, жреците и пророците, които проповядват монотеизъм, обосновават догматиката на Ю., която е зафиксирана в Стария завет. Когато юдейската държава е покорена (първоначално от Ал.Македонски, а след това и от Рим), идеолозите на Ю. започнали да го приспособяват към новите условия. По такъв начин се създала обширна литература, събрана и редактирана през 5 в. под названието Талмуд. През епохата на феодализма възникнало мистично учение Кабала, в което елементи на Ю. се преплитат с възгледи на някои християнски и източни учения и с гръцко-арабската философия. Опора на юдеизма в Средните векове станал равинът, който в обширна литература тълкувал религиозните обреди и предписания. През 18 в. Литва възниква особена разновидност на Ю., а след това същото се случва в Полша и Украйна - т.нар. хасидизъм. В епохата на зрелия капитализъм възниква реформираният равинизъм, който се обявява против авторитета на Талмуда и идеите за небесно избавление, както и против ционизма, който придобивал все по-фанатично и агресивно звучене. След ПСВ центърът на Ю. се премесва в САЩ. В миналото Ю. е разпространен сред определена част от еврейското население на България. След ВСВ голяма част от българските евреи се изселват в Израел.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.