Юнг

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Юнг
Юнг КАРЛ ЮНГ. Виден швейцарски психолог, с дейност през първата половина на XX в. Роден е в семейство на евангелистки пастор. Учи медицина в Базелския университет, работи в психиатрична клиника в Цюрих, по метода на словесните асоциации. Става председател на Международната Психоаналитична асоциация. Сътрудничи на Фройд, но по-късно се разграничава от него и основава новата школа на „аналитичната психология“. Според Ю. структурата на несъзнаваното е разнообразна, не се състои само от подтиснати желания. Особено значение Ю. отдава на т.нар. "колективно неосъзнавано", като основа на въображението, общо за всички народи във времето, проявяващо се в митовете, религиите, алхимията и езотеричните учения. Тези сфери биват продължително изучавани, за да се разкрият стоящите им в основата "архетипове" - образи и символи, чрез които се предава на всяка личност натрупаният опит на предишните поколения. Докато Фройд разглежда либидото като тясно сексуален нагон и твърди, че детството предопределя основните насоки в развитието на личността, Ю. разглежда нагоните като проява на една по-обща жизнена енергия и е убеден, че даденостите от ранните години са принципно променяеми. Ю. е известен още с описанията си на ориентациите екстроверсия и интроверсия. Друга концепция за психиката е тази за Цялостната личност. Това е съвкупността от всичкия потенциал на съдържанията на несъзнавано и съзнавано. Индивидуацията пък е процес, който доближава човек до пределите на неговите възможности. Постоянният стремеж на хората да постигнат пълния си потенциал като развият себе си до ръба на цялостната личност бива проектиран в различни области на културата и религията под формата на мандала.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.