НАРЪЧНИК - УВОДНИ БЕЛЕЖКИ

Добре е да знаем повече истини, но наистина важното е да заживеем по-истински! (Девиз, съзвучен с М.И.Р.)

ОБЗОР НА ОСНОВНИТЕ РАЗДЕЛИ В СЕКТОР "НАРЪЧНИК"

ВХОДНА ЕСЕНЦИЯ. В този раздел се дообясняват особеностите на този Наръчник - като общи принципи, подбор на материала, терминология и др.
ПОМОЩ СЕГА. Касае кратки и непосредствено приложими указания за поведение при основни спешни проблеми - медицински, битови, транспортни, при особени обстоятелства и т.н. (От друга страна, антикризисната предварителна подготовка е разгледана в битовия подраздел на раздела "Човек".)
ИЗРАЗ. Поставя основите на информационните науки - с думи, символи и невербални; включва различните изразни средства, критериите за правилно съответствие, основи на езикознанието, математиката и изкуството.
ПРИРОДА.  Разглежда основните положения от науки като физика, химия, биология и екология. Фундаменталните разработки са представени кратко и илюстративно, с оглед по-доброто разбиране на тяхното приложно значение.
ЧОВЕК. Основен раздел за здравето и успеха в живота на всеки отделен индивид.  Разглежда важните аспекти в медицината - анатомия, патология, психология, предпазване и лечение на по-важните заболявания с разнообразни физикални, диетични, билкови, лекарствени, психотепаревтични, козметични и други методи и средства. Освен това тук спадат професионалното ориентиране и ориентирането в основните битови проблеми, както и общия смисъл на жизнения път.
ОБЩЕСТВО. Включва психология и култура на взаимоотношенията, важните принципи и методи на възпитанието и обучението, върховите постижения, ръководните стилове и др. От друга страна, скицирани са материалните и организационни особености на цивилизацията, икономиката в микро- и макромащаби, историята, настоящите и очертаващите се бъдещи актуалности пред човечеството.
БИТИЕ. Отразява науката за светогледа - като общи понятия, различни схващания и свързаните с тях начини на живот и специални практики. Накратко са споменати и специалните методи за светогледна диагностика, както и сложните проблеми на социално-светогледните взаимодействия.
ИЗХОДНА ЕСЕНЦИЯ. Обобщава, въз основа на цялостното съдържание на Наръчника, определени изводи и съответни предложения за промени, в индивидуален план и по отношение на различно мащабни обществени групи.

Към основните раздели - Израз, Природа, Общество и Битие - има идеи на следващ етап да бъдат включени и примерни задания за преговор, прилагане и доразвиване на наученото.

Наръчник

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.