Принципи

ГЛОБАЛНИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

Открай време човек е търсил универсални закони - такива, които да се проявяват устойчиво в цялата Вселена - и в материалните тела, и в живите същества и евентуално в невидимия свят. различни мислители и мистици са давали различни отговори, но изглежда, ако фиксираме най-основните моменти, няма много промени от времето на древния Египет. Тук ще бъдат съвсем накратко дадени Седемте аксиоми на Хермес (Те са подробно развити в "Кибалион", Тримата Посветени, изд. Аратрон, 2000 г.) В много други теми по-нататък ще може да се проследи тяхното специфично проявление.

I. ПРИНЦИП НА ДУХОВНАТА СУБСТАНЦИЯ. Цялото е единно по същност, макар и с различни проявления: умствени, енергийни, материални. Това позволява тези относителни аспекти да си влияят едно на друго, като в областта на човешкия живот най-голям е потенциалът на умствените - особено когато са озарени от неизразимата духовна (основна) същност. Разбира се, ние можем да установяваме верността на този и следващите принципи само по отношение на проявената реалност, доколкото непроявената (каквато и да е) не дава възможност да се разберат действащите евентуално при нея базови принципи.

II. ПРИНЦИП НА СЪОТВЕТСТВИЕТО. "Каквото горе, това и долу; каквото долу, това и горе." (От древната книга "Кибалионът"). Винаги съществува аналогия между законите и явленията от различните нива на съществуването. Овладяването на този закон (чрез наука и интуитивно досещане) дава мощен стимул на откривателството и творчеството.

III. ПРИНЦИП НА ВИБРАЦИИТЕ. "Всичко се състои от вибрации". Както е известно и от много научни постановки, степента на вибриране на материалните частици и енергийните вълни определя свойствата на тяхното съществуване. Религиозните адепти и мистиците отдавна са го твърдели и по отношение на съзнанието: повишаването на вибрациите води до издигане до по-високи духовни равнища.

IV. ПРИНЦИП НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ. Тъй като различните вибрации водят до различни на вид проявления, тогава всъщност "противоположностите са еднакви по своята природа, но са различни по степен; противоположностите се привличат; всички истини са полуистини; всички парадокси могат да се помирят." (Кибалион) Например, "топлина" и "студ", макар и "противоположни", в действителност са едно и също нещо, като различията се изразяват в различните градуси. Разбирането на този принцип ни дава не само научен поглед върху природата, но и позволява регулиране на ред нежелани състояния чрез превръщането им в противоположните позитивни (чрез повишаващи вибрациите на съзнанието психологични и духовни методи).

V. ПРИНЦИП НА РИТЪМА. "Всичко тече навътре и навън, т.е. има своите приливи и отливи" - твърди Кибалионът. Винаги и навсякъде съществува действие и противодействие, движение напред и назад, издигане и спускане. Този закон се проявява в създаването и унищожаването на световете, във възхода и залеза на народите, в живота на всички неща и накрая в умствените състояния на човека (и тук разбирането на петия принцип има най-голямо практическо значение). Защото "махалото" на душевните състояния може да бъде повлияно от много фактори, а и познанието на този всеобщ закон дава търпение в трудни моменти.

VI. ПРИНЦИП НА ПРИЧИНАТА И СЛЕДСТВИЕТО. Съществуват много нива на причинност, като науката до днес обикновено акцентира на материалните и общобиологичните. Духовните учения и психологията акцентират върху душевните причинноследствени връзки (известни и като закон на карма). Най-общо, действието на определен закон на определено ниво е възможно най-вече от гледна точка на едно по-високо ниво.

VII. ПРИНЦИПЪТ НА РОДА. "Родът е във всичко; всяко нещо притежава свой Мъжки и Женски принцип". На физическо ниво принципът се проявява напр. като разнопосочни движения на елементарните частици и като биологичен пол, а на по-високите нива приема по-висши форми, но принципът си остава същият. Всяко сътворяване - физическо, ментално или духовно - е невъзможно без него. нещо повече, всяко нещо съдържа и двата рода, макар в различно съотношение, както ясно се вижда и от китайския знак за "Ин-Ян". Дълбочинното разбиране и прилагане на този принцип (заедно с предишните) води до хармонизиране на здравето, отношенията и духовното развитие.

Забележка. Някои от тези принципи не се признават или се приемат с "особено мнение" от гл.т. на някои материалистични или тесно скроени религиозни светогледи. Но тъй като предлаганите от тях варианти са с още по-ниска степен на общо съгласие, а също така обясняват по-малко явления от външния и вътрешния свят на човека, нямаме друг избор, освен да оставим нещата така, на този етап.

ТЕРМИНИ ЗА ОБХВАТ: „КОМПЛЕКСНОСТ”, „ХОЛИСТИЧНОСТ” И "ИНТЕГРАЛНОСТ”

Съществува определен разнобой в значенията, които се имат предвид под тези думи в научната и популярната информационна среда. Считаме, че е основателно следното обособяване: КОМПЛЕКСНОСТТА в нашата терминология отразява ползването на разнообразни източници и способи, а по отношение на диагностиката, лечението, профилактиката, педагогиката и т.н. – прилагане на физикални, диетични, билкови, хомеопатични, енергийни, индивидуални психотерапевтични и социални методи. Това е един вид "хоризонтално" разнообразие, което не винаги се съчетава с възприемането на системата или индивида в цялостност и съобразяването на препоръките с този основен факт. ХОЛИСТИЧНО е виждането, при което тази цялост и взаимосвързаност на различните физически, умствени и духовни прояви у вече се отчита - така да се каже, "по вертикала". Но подходът може да бъде холистичен и без особена комплексност – затова се говори, че той е осъществен в системи като акупунктура, аюрведа, класическа хомеопатия и психосоматична медицина, т.е. във всяка поотделно. ИНТЕГРАЛНИЯТ ПОДХОД може да се представи като едновременно комплексен и холистичен. В медицината и възпитанието това означава както да се вземе от ценното от всички методи, така и да се имат предвид взаимовръзките между различните битийни нива във всяко уникално човешко същество. Вж. приложената схема, както и антропорелогичната таблица.

ЧЕТИРИТЕ КВАДРАНТА - ДОПЪЛВАЩИТЕ СЕ ГЛЕДНИ ТОЧКИ

Според К.Уилбър, една и съща част от действителността се описва от различни науки или различни научни теории вътре в дадена наука. Резултатите от изследванията им често се конкурират взаимно, докато всъщност те се допълват. Уилбър разглежда един йерархичен модел, според който

- Всичко съществуващо (от атоми до социални групи) е едновременно цяло, съставено от универсални градивни елементи - холони - и в същото време е градивен елемент на обект от по-висок клас.

- Всеки обект трябва да се разглежда от четири страни, за да се опишат най-пълно неговите характеристики. Уилбър прави два разреза на всеки обект. От една страна го разглежда като вътрешно представяне и като външна изява, а от друга – като индивидуално и като колективно пространство. В този смисъл в горния десен квадрант Уилбър поставя физическата същност (градивните елементи на обекта). В горния ляв квадрант е индивидуалното възприемане света. В долния ляв квадрант е колективното възприемане на света или комуникацията, чрез която то се осъществява. В долния десен квадрант се изследва връзката на обекта с останалите обекти в единна система или функционирането на обекта.

Приложена към научните и философски теории, идеята на Уилбър за четирите квадранта показва, че може да съществуват няколко теории, които всъщност по-скоро се допълват, отколкото се конкурират.

ВЪТРЕШНО ИНДИВИДУАЛНО: горното ляво се характеризира и като "преднамерено", отразява субективния психичен свят на индивида
    ВЪНШНО ИНДИВИДУАЛНО: горното дясно се нарича и "поведенческо" - това са обективните фактори на индивидуалния живот, свързани най-вече с физическото тяло

ВЪТРЕШНО КОЛЕКТИВНО: долното ляво е "културно" - обхваща обичаите, традициите и духовните постижения на цивилизацията
    ВЪНШНО КОЛЕКТИВНО: то е "социално", но в смисъл на обществото, разглеждано отвън като система с определени материални, икономически и организационни параметри

Наръчник