Употреба

Приложение на принципите

ИЗПИТАНИТЕ СТЪПКИ КЪМ ВСЕКИ УСПЕХ

Общите житейски и психологични принципи за успешно функциониране в света са били изразявани от много автори по различни начини. Особено прегледна е схемата за "седемте навика" на Ст. Кови (тук резюмирана кратко):

1. Бъдете проактивни! Вместо да обвинявате околните хора и обстоятелства, съсредоточете се върху това, което може да промените в своя "кръг на влияние".

2. В началото имайте предвид края! Подбирайте жизнени цели, дългосрочният ефект от който би ви удовлетворил като част от вашето призвание.

3. Сложете първите неща първи! Вършете най–напред важните неща (решени в т. 2), които често се различават от нещата, които се натрапват в ежедневието си чрез своята спешност.

4. Мислете: "печеля–печелиш"! Предпочитайте взаимноизгодните форми на парично, интелектуално и емоционално взаимодействие.

5. Стремете се първо да разберете, а после – да бъдете разбрани! Всеки иска да бъде изслушан, но преимуществото в общуването е на страната на онези, които предварително и внимателно изслушват другите.      

6. Синергирайте! Важен показател за най–плодотворно сътрудничество е постигането на резултати, които не са равни на аритметичния сбор от възможностите на участващите страни, а далеч го надвишават.

7. "Наточете секирата!" Най-важното средство за постигането на каквито и да са резултати е вашата добра физическа, умствена и емоционална форма. Поддържайте я - най-вече чрез правилно хранене, физически упражнения и методи за психорегулация.

За подробности, вж. книгата "Седемте навика на високоефективните хора", "Кибеа", 1999.

ПРИМЕРНА ПАМЕТКА ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ

Препоръчвана от Н.Хил, Ст.Кови и редица други авторитети в психологията на успеха схема за планиране на времето, начирана от нас за краткост "Паметка". За целта може да се използва голям лист, разделен на 4, а съвременният удобен вариант е тази таблица да се попълва и актуализира (може и всекидневно) в персоналния ви компютър.

Наръчник