Разгърнат стил

КРАТЪК АНГЛО-БЪЛГАРСКИ РАЗГОВОРНИК

Languages and communication - Езици и комуникация

Do you speak English? Говорите ли английски?
I speak ... (Spanish and a little English, fluent Russian) Аз говоря ... (испански и малко английски, свободно руски)
I (only) speak very little English / My English is not good Говоря (само) малко английски / Английският ми не е добър
I'm learning ... (Italian, Chinese) Аз уча ... (италиански, китайски)
Do you understand? Did you understand? Разбирате ли? Разбрахте ли?
Yes, I understand (understood) Да, разбирам (разбрах)
Sorry, I don't (didn't) understand Съжалявам, не разбирам (не разбрах)
Could you please repeat that? / Can you repeat your question? Моля, бихте ли повторили (въпроса си)?
How do you say in... (English)? Как ще кажете на (английски)?
How do you spell that? Как ще го буквувате?
Please write it down! Моля, напишете го!
Please be quiet / Shut up! Моля за тишина / Млъкни(-ете)!

The basic phrases - Основните изрази

Yes Да (в английския не е прието да се казва само „да”, необходимо е и кратко пояснение)
No Не
That's right/ Sure Вярно (Точно така) / Разбира се
Maybe (Perhaps) / I’m not sure Може би / Не съм сигурен
I know / I don’t know Зная / Не зная
That's enough Това е достатъчно
Hello (Hi – неофициално) Здравей!
Excuse me! Извинете! (Моля!) (Може да се използва за привличане на нечие внимание или за да се извините)
Sir! (Madam! Ladies and Gentlemen!) Господине! (Госпожо! Дами и господа!)
Thank you (very much) или само Thanks! Благодаря Ви (много)
You're welcome Моля (Пак заповядайте!)
Not at all (It doesn’t matter) За нищо (Няма значение)
Me too! / Same to you! Аз също! / И на Вас!
It’s important / It’s not important Това е важно / Това не е важно
I have to go /I’m going out Трябва да тръгвам / излизам
I’ll be back around ten o’clock Ще се върна към 10 часа
How do you do? Здравейте (формален израз при среща, отговорът е същият)
How are you? Как сте?
I’m fine, thanks (I’m OK, thanks! ) And you? Добре съм, благодаря! А Вие (ти)?
Glad to hear it. Приятно ми е да го чуя
Not so well. Не толкова добре
Good morning! Добро утро! (използва се до обяд)
Good afternoon! Добър ден! (между обяд и 18 ч)
Good evening! Добър вечер! (се след 18 ч)
Goodbye! (Bye! – неофициално) Довиждане! (Чао!)
See you tomorrow! / See you soon (later)! До утре! / Ще се видим скоро (по-късно)!
Have a good weekend! Приятни почивни дни!
Good night (Sleep well) Лека нощ (Приятен сън)
Welcome (to...)! Добре дошли (в...)!
All the best! Всичко хубаво!
It... doesn’t work. Това... не работи
Is that all? Това всичко ли е?
May I come in? Мога ли да вляза?
Could you tell me where the ... is? Можете ли да ми кажете къде е...?
Where do I go? Къде да отида?
Could I speak to the manager? – About what? Може ли да говоря с управителя? – За какво?
Congratulations! / Well done! Моите поздравления! (Честито!) / Браво!
Good luck! Желая ти успех! (Късмет!)
Sorry / I'm really sorry! Извинете / Наистина съжалявам
What a pity! / What a shame! Колко жалко! / Какво безобразие!
Happy birthday! Честит рожден ден!
I’m in a good (bad) mood. В добро (лошо) настроение съм
I’m looking forward to it С нетърпение го очаквам
He did not cоme / Nobody came. Той не дойде / Никой не дойде
I'm tired / worried / surprised. Уморен/ pазтревожен/ изненадан съм
Can I help you? Мога ли да Ви помогна?
Is everything alright? Всичко наред ли е?
Excuse me, could you tell me how to get to ...? Извинете, бихте ли ми казали как да стигна до ...?
Excuse me, where’s the toilet (Gents, Ladies)? Извинете, къде е тоалетната (мъжката, дамската)? (когато се каже някоя от двете, „toilet” може да се пропусне, но се подразбира)
It’s on the ground floor (first/second/third floor). На партера (първия/втория/третия етаж)

Urgency – Спешност

Help! Please help me! Помощ! Моля ви, помогнете ми!
Be careful! (Take care! Watch out!) Внимавайте!
Call an ambulance! (I need a doctor) Извикайте линейка! (Нуждая се от лекар)
I'm in a lot of pain in my chest (abdomen). Имам силна болка в гърдите (корема)
He (She) has to go to the hospital. I am afraid for her. Той (тя) отиде до болницата. Страхувам се за нея.
There's been an accident (We've had an accident). Станала е катастрофа/злополука (Ние претърпяхме катастрофа/злополука)
He needs a surgeon. Той има нужда от хирург
Is it urgent? / Please hurry! / As soon as possible! Спешно ли е? / Моля Ви, побързайте! / Възможно най-скоро!
Where are you? What's the problem? Къде сте? Какъв е проблемът?
Are you OK? Is everyone OK? Добре ли сте? Всички ли са добре?
I can’t hear you very well. Не мога да Ви чуя добре
Call the police! / I need to ask the policeman a question. Извикайте полиция! / Имам нужда да попитам полицая
Stop (him), thief! Спрете (го), крадец!
My wallet’s (my handbag’s, my laptop’s) been stolen. Откраднаха ми портфейла (чантата, лаптопа)
Lost (stolen) credit card. Изгубена (открадната) кредитна карта
We are deceived! Измамени сме!
I've been attacked! Нападнаха ме!
Fire! Call the fire brigade! Пожар! Извикайте пожарната команда!
I can’t talk (get through) at the moment. Не мога да се обадя в момента
I'm lost (We're lost). Загубих се (Загубихме се)
I’ve lost my ...(I can’t find my) keys (passport, mobile /cell phone/). Загубих си... (Не мога да си намеря) ключовете (паспорта, мобилния телефон)
I’m in a hurry / We’re in a hurry. Бързам / Ние бързаме
Are you ready? / I’m not ready. Готов(-а) ли си? Не съм готов(–а)
Could you please call me a taxi? Може ли да ми извикате такси, моля?

Instructions – Указания

Come in! Влез(те)!
Please take a seat! (Please sit down!). Моля, седнете!
Could I have your attention, please! Моля за Вашето внимание!
Come on! Let's go (now)! Хайде! Да тръгваме (сега)!
Hurry up! Побързайте!
Calm down (Don't worry!) Успокойте се (Не се тревожете!)
One moment, please! (Just a minute!) Един момент, моля! (Само за минутка!)
Take your time. Не бързай (Полека!)
Go ahead! Продължавай(те)!
Stop it! Престани(-ете)!
Don't forget! Не забравяй(те)!
Help yourself! (Have some!) Вземете си (Заповядайте!)
Let me know! Уведоми (-мете) ме!
After you! След вас! (Когато давате път на някого да мине преди вас)
Look! Виж(те)!
Please leave me alone / Go away! Моля, оставете ме намира (сам) / Махайте се!
Please turn off all mobile phones and electronic devices. Моля, изключете всички мобилни телефони и електронни устройства
Please take all your luggage and personal belongings (with you). Моля, вземете с Вас целия си багаж и лични принадлежности

Introductions – Представяне

What’s your name, please? / My name’s... (I'm ...) Как се казвате? / Казвам се ...
This is my... (wife, husband, son, daughter, parents) / I introduce to you Mr. Smith (в такива случаи се казва “Meet Mr Smith”) Това е ... (съпругата ми, съпругът ми, синът ми, дъщеря ми, родителите ми) / Представям Ви г-н Смит Nice to meet you. Приятно ми е да Ви срещна (да се запозная с вас)
Do you know each other? How do you know each other? Познавате ли се? Откъде се познавате?
We work together / We were at school (university) together. Работим заедно / Бяхме заедно в училището (университета).
Through friends. Чрез приятели.
Where do you live? / I live in... Къде живеете? / Живея в ...
Where are you from? (Where do you come from?). Откъде си? (Откъде идваш?)
I’m from ... (Canada, France). Аз съм от ... (Канада, Франция)
How old are you? / I’m ... (years old) На колко години сте? / На ... (години)
Are you married? Женен ли сте? (Омъжена ли сте?)
I’m ... single, engaged, married, divorced, a widow (a widower). Аз съм... ерген (неомъжена), сгоден, женен (омъжена), разведен, вдовица (вдовец)
Where do you work? Къде работите?
I work in ... (an office, a shop, a bank, a factory). Работя в ... (офис, магазин, банка, завод)
I’m (I work as) a doctor (journalist, programmer). Аз съм лекар (журналист, програмист)
I work from home. Работя от къщи.
I’m ... unemployed / looking for a job. Аз съм ... безработен / търся работа
Could I take your name, number and email address, please? Мога ли да взема името, номера и електронната Ви поща, моля?
Would you like to join us? / Do you mind if I join you? Бихте ли се присъединили към нас? / Възразявате ли да се присъединя към Вас?

Generals matters of money – Общи парични въпроси

How much is it? (How much will it cost?) Колко струва? (Колко ще струва?)
The prices are too high. Цените са твърде високи.
Can you offer me any discount? Можете ли да ми предложите някаква отстъпка?
Have you got anything smaller? Имате ли по-дребни?
That’s fine, keep the change. Така е добре, задръжте рестото.
The bill, please! / I’d like to pay my bill, please! Сметката, моля! / Бих искал да платя сметката си, моля!
Can we pay separately? Може ли да платим поотделно?
Let's share the bill / I'll get this. Нека си поделим сметката / Аз ще платя това.
I think there’s a mistake in this bill. Мисля, че в тази сметка има грешка.
How would you like to pay? Как искате да платите?
I’ll pay ... by credit card (by cheque, in cash). Ще платя ... с кредитна карта (с чек, в брой).
Do you take credit cards? Приемате ли кредитни карти?
Cash only. Плащане само в брой.
What's the expiry date? До коя дата е валидна?
Checkout: Could I have a receipt, please? Каса: Може ли да получа касова бележка, моля?
Is there a discount for а...? (students, senior citizens, the unemployed) Има ли отстъпка за ...? (ученици, пенсионери, безработните).
Could I have a refund? Мога ли да си получа парите обратно?
Is the price negotiable? Цената може ли да се договаря?
I’d like to make an offer. Бих искал да направя предложение (оферта).

Making and answering a call – Телефонно обаждане и отговор

Hello! John speaking / It's Maria here. Здравейте! Джон се обажда / Тук е Мария
Could I speak to ..., please? / Speaking! Може ли да говоря с ..., моля? / Той е!
Could I ask who’s calling? Може ли да попитам кой се обажда?
Where are you calling from? Откъде се обаждате?
I’m sorry, he’s ... not available at the moment (in a meeting). Please call back later. Съжалявам, той... не е на разположение в момента (е на среща). Моля, обадете се по-късно
Would you like to leave a message? / I’ll send you a text (later). Бихте ли искали да оставите съобщение? / Ще Ви изпратя съобщение на мобилния (по-късно)
Could you ask him/her to call me? Може ли да го/я помолите да ми се обади?
Is it convenient to talk at the moment? Удобно ли е да говорим в момента?
Can I call you back? Може ли аз да Ви се обадя?
Have you got a telephone directory? Имате ли телефонен указател?
Can I use your phone? Може ли да използвам телефона Ви?
I can’t get a dialling tone. Не мога да получа тон при набиране
The line's busy (engaged) / I’m only getting an answering machine. Линията е заета / Получавам само обаждане от телефонния секретар
Sorry, you must have the wrong number. Съжалявам, сгрешили сте номера
It’s a bad line / I’ve been cut off. Връзката е лоша / прекъсна
Do you know the number for ...? (International) Directory enquiries. Знаете ли номера за ...? (Международни) Справки (запитвания по указателя)
Could you tell me the number for ...? Можете ли да ми кажете номера на ...?
My battery’s about to run out (I need to charge up my phone). Батерията ми е на изтощаване (Трябва да заредя телефона си)
I’m about to run out of credit / Sorry, I ran out of credit. Кредитът ми е на свършване (изчерпване) / Съжалявам, кредитът ми свърши
I can’t get a signal. Не мога да получа сигнал

Time and Weather conditions – Астрономично и атмосферно време

Could you tell me the time, please? (What time is it?) Бихте ли ми казали колко е часът, моля? (Колко е часът?)
It’s... (exactly, about, already) one o’clock, quarter past two, half past two, quarter to three, five past one, ten fifteen, ten thirty, ten forty-five, ten am, 3.10 pm. Сега е ... (точно, около, вече) един часа, два и петнадесет, два и половина, три без петнадесет, един и пет, един и двадесет и пет, десет и петнадесет, десет и тридесет, десет и четиридесет и пет, десет сутринта, 3.10 след обяд
It's noon (midday) / midnight. Сега е пладне / полунощ
Are you free ...? (this evening, tomorrow afternoon, tomorrow evening). Свободен ли сте ...(тази вечер утре след обяд утре вечер)?
What time shall we meet? В колко часа да се срещнем?
Let’s meet at ... eight o’clock this morning (yesterday, today, tonight). Нека да се срещнем в ... осем часа тази сутрин (вчера, днес, довечера)
Sorry, I can’t / Sorry, I’m busy. Съжалявам, няма да мога / Съжалявам, зает (–а) съм
Sorry for the delay / We’d like to apologise for the delay. Съжалявам за закъснението / Бихме искали да се извиним за закъснението
What's the weather like? Какво е времето?
It’s ... sunny / cloudy / windy / foggy / stormy. Времето е ... слънчево / облачно / ветровито / мъгливо/ бурно
It's... raining / hailing / snowing. Вали... дъжд / градушка / сняг
The weather's fine. Времето е чудесно
It's clearing up. Прояснява се
There’s a strong wind / The wind’s dropped. Има силен вятър / Вятърът стихна
That's lightning (thunder). Това е светкавица (гръмотевица)
The sea’s very rough / quite calm. Морето е много бурно / съвсем спокойно
What's the temperature? / It’s 22°C (“twenty-two degrees”). Каква е температурата? / 22 градуса е
It’s ... hot (cold, below freezing). Сега е ... горещо (студено, под точката на замръзване)
What's the forecast? Каква е прогнозата за времето?

Travel, generaly – Пътуване, общо

Have you ever been to ...? Бил ли си (сте) в ...?
Yes, I went there on holiday. Да, бях там на почивка
How long for? За колко време?
I’ve never been, but I’d love to go someday. Никога не съм бил, но с удоволствие бих отишъл някой ден
Where’s the Information desk (ticket office)? Къде е гишето за информация (билетната каса)?
Where do I get the (bus, train, ferry) to...? Откъде да взема (автобуса, влака, ферибота) за...?
What time’s the next flight to...? В колко часа е следващият полет за...?
This flight has been cancelled / delayed. Този полет е отменен / закъснява
What time do we arrive? How long does the journey take? Кога пристигаме? Колко трае пътуването?
Do you get travel sick? Става ли ви лошо при пътуване?
Don't drink and drive. Не карайте след като сте пил (алкохол)
When would you like to travel? When will you be coming back? Кога бихте искали да пътувате? Кога се връщате?
Have a good journey (trip) / Enjoy your stay! Приятно пътуване! / Приятно прекарване!
I’ve just come back from... Току що се върнах от ...
I’d like to book a trip to... Бих искал да резервирам пътуване до ...
Do you have any brochures on...? (Switzerland) Имате ли някакви брошури за ...? (Швейцария)
Do I need a visa for...? (Turkey) Трябва ли ми виза за ...? (Турция)
Where can I get a taxi? (I’d like a taxi, please!) Къде мога да хвана такси? (Бих искал едно такси, моля!)
Sorry, there are none available at the moment. Съжалявам, в момента няма на разположение нито едно
Where would you like to go? Къде бихте искали да отидете?
Could you take me to...? Бихте ли ме откарали до...
I’m at... (the train station, at the corner of... Street and... Road) Аз съм за ... (гарата, на ъгъла на ул... и... шосе)
Could you please stop at ...? (the university, the airport) It’s on its (our) way. Може ли да спрете на ...? (университета, летището) На път (ни) е
Do you mind if I open (close) the window? Имате ли нещо против да отворя (затворя) прозореца?
Could you wait for me here? / Could you pick me up here at six o’clock? Може ли да ме почакате тук? / Може ли да ме вземете оттук в шест часа?

Orientation - Ориентиране

Excuse me, do you know where the ... is? (post office, bus station, shop, stadium) Извинете, знаете ли къде е ...? (пощата, автогарата, стадионът)
I’m sorry, I’m not from (around) here. Съжалявам, не съм оттук
What’s the address? I’m looking for this address… Какъв е адресът? Търся този адрес…
Do you know anywhere else I could try? Знаете ли къде другаде мога да потърся (опитам)?
Is this the right way for...? Това ли е правилният път за...?
Do you have a map? Can you show me on the map? Имате ли карта? Може ли да ми покажете на картата?
You’re going in the wrong direction. Вървите в неправилна посока
Take this road. Вървете по този път
Take the first on the left / Take the second on the right. Завийте по първата улица в ляво / Завийте по втората улица надясно
Turn right at the crossroads. Завийте надясно на кръстовището
Continue straight ahead for about a mile. Continue past the fire station (the cafe). Продължете право напред около 1 миля. Продължете покрай пожарната (кафенето)
You’ll pass a supermarket on your left. Ще минете покрай супермаркет от лявата ви страна
Keep going for another kilometre. Продължете още километър
It’ll be on your left / Keep left. Ще ви се падне отляво / Придържайте се вляво
Is it far? How far is it to... from here? Далече ли е? Колко далече е до ... оттук?
It’s not far (quite close, quite a long way to walk). Не е далече (съвсем близо е, доста далече е за ходене)
Follow the signs for the town centre. Следвайте знаците за центъра на града
Continue (straight on) past the traffic lights / At the second set of traffic lights, turn left. Продължете (направо) покрай светофара / На втория светофар завийте наляво
Go under (over) the bridge. Минете под (по) моста
Excuse me, where’s...? (the tourist information office, the harbour, the police station, museum, Main shopping area, market) Извинете, къде е...? (туристическата информация, пристанището, полицията, музеят, главната търговска площ, пазарът)
Is there a ... near here? (bank supermarket, pharmacy) Има ли ... наблизо? (банка, супермаркет, аптека)
Where is the ... embassy? (Japanese, Indian, Bulgarian). Къде е .... посолство? (японското, индийското, българското)

Things you might see - Надписи, които може да видите

Caution! Внимание! (Може да стои в началото на различни предупреждения)
Entrance / No entry Вход / Влизането забранено
Exit, Way out (Emergency exit) Изход (Авариен изход)
Push / Pull Бутни / Дръпни
Reception Рецепция
Toilets (WC) Тоалетни (WC)
Gentlemen (Gents) / Ladies Мъже / Жени
Vacant / Occupied (Engaged) / No vacancies Свободно / Заето / Няма свободни места
No smoking Пушенето забранено
No photography Снимането забранено
Out of order Повредено (не работи)
Signature Подпис (място за подпис)
Passport control Паспортен контрол (проверка)
Ticket offices Гишета (каси) за билети
Row / Seat Ред / Място
Stop / No stopping Стоп / Спирането забранено
Parking / No parking Паркинг / Паркирането забранено
Road closed (Roadworks) Затворен път (Пътни работи)
Arrivals / Departures Пристигане / Заминаване
Delayed / Cancelled Закъснява / Отменен
Calling at... Минаващ през...
Baggage reclaim Лента за багаж
Complaints Рекламации
Open (24 hours a day) / Closed Отворено (24 часа в денонощието) / Затворено
For sale / Sold /Sale Продава се / Продадено / Разпродажба
To let (For hire) Дава се под наем (За наемане)
Payphones Телефони с монети
Lockers Шкафчета с ключове
Reserved Запазено
Best before end (Use by) Най-добро преди (Използвай до)
Reduced / Half price / Special offer Намалено / На половин цена/ Специална оферта
Security / Call the security Сигурност / Извикайте охраната
Private Частна собственост
Free admission Свободен (безплатен) достъп

Passport control and Customs – Паспортен контрол и митници

Could I see your passport (and boarding card), please? (All passports!) Мога ли да видя паспорта Ви (личната Ви карта) (и бордната Ви карта), моля? (Всички паспорти!)
Where have you travelled from? Откъде пътувате?
What’s the purpose of your visit? Каква е целта на посещението Ви?
I'm on holiday. Аз съм във ваканция (на почивка)
I'm on business. По работа съм
I'm visiting relatives. На посещение на роднини съм
How long will you be staying? Колко (дълго) ще останете?
Where will you be staying? Къде ще отседнете?
You have to fill in this ... landing card (immigration form) Трябва да попълните тази карта за пристигане (този имиграционен формуляр)
Could you open your bag, please? Може ли отворите чантата си, моля?
Could you take off your ..., please? (coat, shoes, belt, any metallic objects) Може ли да свалите ..., моля? (палтото си, обувките, колана, всички метални предмети)
Please empty your pockets. Моля, изпразнете джобовете си
Do you have anything to declare? Имате ли нещо за деклариране?
Goods to declare / Nothing to declare. Стоки за деклариране / Нищо за деклариране
You have to pay duty on these items. Трябва да платите мито върху тези неща
We are EU citizens. Ние сме граждани на ЕС (Европейския съюз)
Wait behind the yellow line. Изчакайте зад жълтата линия

Accommodation at a hotel – Настаняване на хотел

Can you recommend any good hotels? Можете ли да препоръчате някои добри хотели?
How far is it from the city centre? Колко далече е от центъра на града?
I’d like to make a reservation for… B&Bs (съкращение от bed and breakfasts) (youth hostels, campsites) Бих искал да направя резервация за... „Легло и закуски” (малки евтини хотели, които включват закуска) (младежки общежития, лагери)
How many stars does it have? Колко звезди има?
Do you have a car park? Имате ли автомобилен паркинг?
Do you have any vacancies? From what date? Имате ли свободни места? От коя дата?
What sort of room would you like? Какъв вид стая бихте желали?
I’d like a ... single room (double room, suite). Бих искал... единична стая (двойна стая апартамент)
I’d like a room with ... a sea view / a balcony. Бих искал стая с... изглед към морето/ балкон
I’d like ... half board (full board). Бих искал... полупансион (пълен пансион)
Please wait to be seated. Моля, почакайте да ви настаним
Please make up the room / My room’s not been made up. Моля, подгответе стаята / Стаята ми не е подготвена
Could I see the room? / My room number's... Може ли да видя стаята? / Номерът на стаята ми е...
Where could we leave our luggage? Could you help us with our luggage? Има ли място, където бихме могли да оставим багажа си? Може ли да получим помощ за багажа?
Does the room have air conditioning? Стаята има ли климатична инсталация?
Do you allow pets? Разрешавате ли домашни любимци?
Do you have wheelchair access? The stairs (Stairway) are a problem Имате ли достъп за инвалидни колички? Стълбите са проблем
The room has a shared bathroom Стаята е със съвместна баня
Have you got anything...? (cheaper, bigger, quieter) Имате ли нещо...? (по-евтино, по-голямо, по-тихо)
Could I have a wake-up call at seven o’clock? Може ли да ме събудите по телефона в седем часа?
If you come back after midnight, you’ll need to ring the bell Ако се върнете след полунощ, трябва да позвъните на звънеца
Are there any laundry facilities? Има ли перални услуги?
What time do I need to check out? В колко часа трябва да регистрирам напускането си?
The key doesn't work Ключът не действа (Не мога да отключа)
There isn’t any hot water Няма топла вода
The room's too noisy Стаята е твърде шумна
The heating (shower) doesn’t work Отоплението (душът) не работи
Could you please change the sheets? Може ли да смените чаршафите, моля?
I hope you had an enjoyable stay Надявам се, че сте прекарали приятно
We’ve really enjoyed our stay Ние наистина прекарахме приятно

Ordering the meal – Поръчване на храна

I'm hungry / I'm thirsty Гладен съм / Жаден съм
Can you recommend a good restaurant? Можете ли да препоръчате добър ресторант?
Is there a buffet car on the train? Има ли вагон-ресторант във влака?
Do you have any free tables? Имате ли свободни маси?
Could I see the menu, please? Може ли да видя менюто, моля?
Are you ready to order? Готови ли сте да поръчате?
Will our food be long? / It'll take about twenty minutes. Храната ни ще се забави ли? / Ще отнеме около 20 минути
Is service included? Обслужването включено ли е?
What do you recommend? Какво препоръчвате?
I’m on a diet/ I don’t eat ... (pork, fried, sugar). Аз съм на диета / Не ям ... (свинско, пържено, захар)
I’m allergic to ... (wheat, dairy products, chocolate). Алергичен съм към ... (пшеница, млечни продукти, шоколад)
I’m a vegetarian (vegan). Вегетарианец съм (веган)
I’ll have the ... / I’ll take this. Ще ям ... / Ще взема това
I’m sorry, we’re out of that. Съжалявам, това се свърши
For my starter I’ll have the salad and the soup, and for my main course pasta... За начало ще ям салата и супа, а за основно ястие – макаронени изделия...
Would you like anything else? Ще искате ли нещо друго?
Could we have ...? (some more fruit, some more milk, bread, some still / sparkling water) Бихте ли ни донесли ...? (още малко плодове, още хляб, мляко, обикновена / газирана) вода)
Could I see the dessert menu? Може ли да видя менюто с десертите?
Enjoy your meal! Приятно хранене! (Добър апетит)
Thanks, that was delicious. Благодаря, това беше много вкусно
This isn't what I ordered. Не е това, което поръчах
This is too salty. Това е твърде солено

Treatments - Лекуване

I've got a prescription here from the doctor / Can I buy this without a prescription? Имам тази рецепта от лекаря / Мога ли да купя това без рецепта?
It's only available on prescription. Продава се само с рецепта
Have you got anything for ...? (a cold, a cough, travel sickness, athlete's foot). Имате ли нещо за ...? (настинка, кашлица, гадене при пътуване, гъбички на краката)
Does it have any side-effects? Има ли някакви странични ефекти?
It can make you feel drowsy. Може да Ви накара да се чувствате замаян
You might use herbal (homeopathic) products. Може да ползвате билков (хомеопатичен) продукт
I'd like to see a doctor (I want to see a specialist). Бих искал да ида на лекар (Искам да отида на специалист)
I'd like a check-up / I'd like to make an appointment to see Dr... Бил искал един преглед / Бих искал да си запиша час за д-р...
Do you have private medical insurance? / Have you got a European Health Insurance card? Имате ли лична медицинска осигуровка? / Имате ли европейска карта за здравна осигуровка?
The doctor's ready to see you now. Лекарят е готов да Ви приеме сега
What are your symptoms? Какви са признаците Ви?
I've got a headache (temperature, sore throat, rash, diarrhoea). Имам главоболие (температура, възпалено гърло, обрив, диария)
I'm suffering from... hay fever (indigestion). Аз страдам от ... сенна хрема (лошо храносмилане)
My joints are aching / I've got a swollen ankle. Болят ме ставите/ Имам отекъл глезен
I've got a lump. Имам подутина
I've cut (burnt) myself. Порязах се (изгорих се)
I'm ... asthmatic / diabetic / epileptic. Аз съм ... асматик / диабетик / епилептик
I'm having difficulty breathing. Трудно дишам
I've been…. feeling depressed / having difficulty sleeping. Чувствах се депресиран / Лошо спях
How long have you been feeling like this? От кога се чувствате така?
I think I might be pregnant. Мисля, че съм бременна
Do you have any allergies? Имате ли някакви алергии?
I'm allergic to antibiotics. Алергичен съм към антибиотици
Are you on any sort of medication? (Do you take any medicines?) Взимате ли някакво лекарство?
I need a sick note. Трябва ми болничен лист
Can I have a look? Може ли да погледна?
Where does it hurt? Does it hurt when I press here? Къде Ви боли? Боли ли като натисна тук?
I'm going to take your ... blood pressure (temperature, pulse). Ще Ви премеря ... кръвното налягане (температурата, пулса)
Your blood pressure's… quite low (very high). Кръвното Ви налягане е доста ниско (много високо)
Your temperature's ... (normal, a little high, very high). Температурата Ви е ... (нормална, малко висока, много висока)
I want to send you for an x-ray. Искам да Ви изпратя на рентгенов преглед
Open your mouth, please… Open wide! Отворете устата си, моля… Отворете я широко!
You need to have a blood (urine) test. Трябва да си направите кръвна картина (изследване на урина)
You're going to need a few stiches. Ще имате нужда от няколко шева
I'm going to give you an injection. Ще Ви направя инжекция
How many should I take a day? По колко да взимам на ден?
Take two of these pills three times a day. Взимайте по две от тези хапчета три пъти дневно
Can I make an appointment to see the dentist? Може ли да си запиша час за зъболекаря?
My eyesight's getting worse. Зрението ми се влошава
Do you wear contact lenses? Носите ли контактни лещи?
Could you read out the letters on the chart, starting at the top? Можете ли да прочетете буквите на таблото, като започнете от горе?
Do you do hearing tests? Правите ли слухови прегледи?

Culture and Art – Култура и изкуство

Are there any ... on at the moment? (exhibitions, cultural events, sporting events) Има ли някакви ... отворени в момента? (изложби, културни събития, спортни събития)
Are there any ...? (excursions, day trips) Има ли някакви...? (екскурзии, еднодневни пътувания)
(Could you tell us) what's on at the ...? (cinema, theatre, concert hall, opera house) (Можете ли да ни кажете) какво дават в ...? (киното, театъра, концертната зала, операта)
Do you have any brochures on local attractions? Имате ли някакви брошури за местните атракции?
It's ... a thriller, a romantic comedy, a documentary, an animation, a western, a science fiction film. Това е ... трилър, (криминален) документален филм, романтична комедия, анимация, уестърн, научно-фантастичен филм
It's in French with English subtitles. Той е на френски със субтитри на английски
What type of production is it? Какъв вид продукция е?
It's a comedy (a tragedy, a musical, an opera) Това е комедия (трагедия, мюзикъл, опера)
Could I have a programme, please? Може ли да получа програма, моля?
Where's the cloakroom? (art gallery, concert hall) Къде е гардеробът? (галерията за изкуства, концертната зала)
I want two tickets, please! Искам два билета, моля!
Where would you like to sit? Къде бихте искали да седнете?
Near the front / Near the back / In circle (On the balcony) Близо до първия ред / Близо до последния ред / На балкона

View of life - Светоглед

Are you religious? (Do you believe in God?) Религиозен ли сте? (Вярвате ли в Господ?)
I'm a ... (Christian, Catholic, Oriental Orthodox, Protestant, Muslim, Buddhist, Hindu, Sikh, Taoist, Jewish, New Ager) Аз съм ... (християнин, католик, източноправославен, протестант, мюсюлманин, будист, индуист, сикх, даоист, юдаист, нюейджър)
I prefer the esoteric mysticism (Tibetian, Dunov, Sufism) Аз предпочитам езотеричния мистицизъм (тибетски, Дънов, суфизъм)
I believe in the transcendental God Вярвам в свръхличностния Бог
No, I'm atheist / agnostic Не, аз съм атеист / агностик
I believe in the extraterrestrials (aliens) Вярвам в извънземните цивилизации
Is there a ... near here? (church, mosque, synagogue, temple) Има ли ... наблизо? (църква, джамия, синагога, храм)
I am interested in philosophy, especially in Platon (Aristoteles, Kant, Russel, Ken Willber) Интересувам се от философията, по-специално от Платон (Аристотел, Кант, Ръсел, Кен Уилбър)
I practise psychoanalysis (family therapy, psychodrama, NLP, meditation, prayer) Аз практикувам психоанализа (семейна терапия, психодрама, НЛП, медитация, молитва)

Наръчник