Фонетика

АНГЛИЙСКИТЕ ЗВУКОВЕ - ФОНЕТИКА

АНГЛИЙСКАТА АЗБУКА

Аа - ей а,ей, звук среден между а/е [æ] Bb - би б Cc - си к, пред e, i, y се изговаря [s] Dd - ди д (върхът на езика е зад зъбите) Ee - ий е,ии,ъ , в края на думата не се изговаря Ff - еф ф Gg - джи г, пред e, i, y в някои думи се изговаря дж Hh - еич х (като въздишка) Ii - ай и, ай, ъ (не се пише в края на английски думи – сменя се с y) Jj - джей дж Kk - кей к Ll - ел л (върхът на езика е зад зъбите) Mm - ем м Nn - eн н (върхът на езика е зад зъбите) Oo - оу о, оу (устните не се свиват – отворено о) Pp - пи п (произнася се като духване на свещ) Qq - кю к (произнася се със свити устни) Rr - aр/аа р (произнася се със свити устни и често не се чува – върхът на езика не докосва небцето) Ss - ес с Tt - ти т (върхът на езика е зад зъбите, произнася се като духване на свещ) Uu - ю у, ю, ъ Vv - ви в Ww даблю у (произнася се със силно свити устни – съгласен звук) Xx - екс кс Yy - уай й, и - края на думата след съгласен звук Zz - зет/зи з Съчетания: Sh – ш Ch – ч, в някои думи к или ш Ph – f Th – произнася се с върха на езика между зъбите – звучната и беззвучната се пишат с един и същ знак

Наръчник