Ниво големи групи

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА НИВО ГОЛЕМИ ЧОВЕШКИ ГРУПИ

ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ ЗА 18-ЧАСОВА РАДИОПРОГРАМА „М.И.Р. – УЧИЛИЩЕ ЗА ЖИВОТА”

6,00 ч. – Кратки новини (с акцент върху приоритетните за М.И.Р. направления, програмата за деня) 6,10 ч. - Енергия и равновесие (практически техники за тялото, ума и душата) 7,00 ч. – История, обществени организации, политика 8,00 ч. – М.И.Р. антракт (енергизиращи и релаксиращи методи, малко музика, стихове, тестове, загадки и др.) 8,15 ч. – Математически и технически дисциплини 9,00 ч. – Електроника и информатика 10,00 ч. – Кратки новини 10,10 ч. – За децата (вкл. от децата) 11,00 ч. – Бизнес и право 12,00 ч. - М.И.Р. антракт 12,15 ч. – Езикознание – български език 13,00 ч. – Езикознание – чужди езици 14, 00 ч. – Кратки новини 14,10 ч. – Литература и изкуство 15,00 ч. – Повече за музиката 16,00 ч. - М.И.Р. антракт 16,15 ч. - Природознание 17, 00 ч. - Медицина 18,00 ч. – Централни новини и М.И.Р. антракт 18,45 ч. – Визитка на М.И.Р. (основни характеристики на интегралното разбиране на общодостъпен стил) 19,00 ч. – Дискусии за светогледа, светогледни практики 20,00 ч. – Психология и педагогика 21,00 ч. – Първа помощ и оцеляване в критични ситуации 22,00 ч. - М.И.Р. антракт и кратки новини 22,25 ч. – Спорт и развлечения 23,00 ч. – Мъжът и жената (интимността от разл. гл. точки) 23,50 ч. – Програмата за следващия ден, промоции на бъдещи предавания 24,00 ч. – Край на програмата

КАК ДА СПАСИМ БИБЛИОТЕКИТЕ 1. Да актуализираме ролята на книгата като инфоизточник. Не може да се разчита на инерцията от времето, когато по подразбиране книгата беше основният източник на информация. Без да се отричат някои предимства на интернет осведомяването, необходимо е да се изтъкват и оставащите плюсове на печатното слово (например вж. тук). 2. Да имаме по-лесно достъпни данни за наличните библиотеки. Ето тук самият интернет може много да помогне, доста лесно е в основни сайтове да е възможно намирането на най-близките до района на потребителя библиотеки, а електронни каталози да осведомяват къде какво може да се намери. Интересните представяния на важни книги офлайн също не трябва да става достояние само на тесен кръг от ценители. 3. Да вървим към реформиране на съществуващите обекти и към създаване на библиотеки от нов тип. Продължителното търсене в "море от книги" при съвременните условия да отстъпи място на търсене отначало на най-важното. Това ще е възможно, след катоо книжният фонд се групира в сектори по важност (според В.И.П.) и допълнително всеки сектор се обособи в раздели и позраздели (незадължително 1:1, но ориентировъчно това биха могли да са разклоненията от "дървото на Учебника"). 4. Да въвеждаме по-гъвкави потребителски схеми. Растящи ценови отстъпки при чести посещения, бартерни форми на отплащане, съчетаване на библиотечни с книжарски и интернет справочни услуги, курсове и конкурси, по-атрактивни празници на Книгата - всичко това и много още е препоръчително да се направи, за се поздравим с ново, теоретично и прагматично полезно ниво на тези обществено необходими структури.

НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Считаме, че интегралният подход и акцентирането върху непосредствени практически и творчески елементи, с отворена и необвързана от доктринални положения учебна програма, най-пълно благоприятства хармоничното развитие на личността и социума. Сегашното едностранчиво обучение и възпитание, освен че има нисък коефициент на полезно действие по отношение на собствения си предмет, създава много допълнителни проблеми за индивидите и обществото в дългосрочен план. Необходимо е да се работи най–напред за подбор и усъвършенстване на самите специалисти и обучаващи (да бъдат те компетентни и мотивирани, а не тесногръди и апатични), а после ще може да се въздейства ползотворно и върху децата и техните родители – имайки предвид дадените в горепосочената книга принципи и обхващането въз основа на тях на съответните раздели за хармонизирано образование, обучение в съответните умения и създаване на импулс към по-нататъшни собствени занимания. Има основания да се изисква от педагогиката превръщането й в интегрално наукоизкуство, което обхваща всички аспекти от изграждането и реформирането на човека. Някои от важните за практиката изводи могат да изкристализират по–късно, едва в хода на авангардната научно–изследователска дейност, която в контекста на М.И.Р. е редно да бъде по–тясно свързана с материалните и духовни потребности на хората. До значителна степен взаимодействието между тях при популяризацията на въпросните знания и умения би могло да се издигне на ново качествено равнище, сравнително скоро след въвеждането на няколко ключови организационни и методологични постановки:

1. Интегралност. Образованието да бъде за тялото, ума и духа, т.е. да се включват, особено сутрин, достатъчно физически упражнения; да се предлагат здравословни храни; теоретичните дисциплини да се редуват с практически, оползотворими в самия живот на обучаващите се, а мисловните дейности - с елементи от изкуството, практическата психология и универсалните духовни практики (без да е задължително да се вярва в някаква определена религия). Да се изградят съответни модули за деца и възрастни, за тесни специалисти и за обучаващи в самата концепция и методика на „М.И.Р.” Необходимо е цялостно обхващане на човешката същност!

2. Теоретико-практическо единство. При уроците да се съкращават встъпленията към материала. Да се преминава бързо (след изясняване на основните цели и понятия) към изводите от натрупания опит в съответното направление и актуалните перспективи. Последните да се свързват с мотивацията за предстоящото обучение. Да се включват повече оползотворими във всекидневието примери, дори и при „теоретичните” дисциплини (напр. методи за бързо смятане, битови приложения на физиката, химията и биологията, важни особености във все още актуалната духовна култура на народите, за които се учи история и география и т. н.). Отрано да се акцентира върху критериите за избор на професия. Старото обучение почиваше на някакво просто, привидно ясно и често подвеждащо правило: това е така, повтори го! Новото обучение следва да е по-детайлизирано и много по-близко до реалността: представям ти гледна точка, за която имаме следните аргументи… покажи, че я разбираш, но потърси и друго обяснение на фактите, което да е вероятно! И второ,разстоянието между знанието и умението е необходимо решително да се съкрати!

3. Синергетичност и балансираност. Да се поддържа и възстановява хармонията между двата основни вида дейности – обектно центрирани (свързани с лявото мозъчно полукълбо) и субективни („дяснокълбови”). Да се дава предимство на разнообразните и оставящи по-трайни следи обучаващи компоненти, като таблици, диаграми, прожекции, интересни опити, сценки, рисунки, стихове, музика, преразкази и коментари на актуални случки и любопитни факти или легенди и др. В много случаи е удачно вмъкването на хумор, на афоризми и парадокси, на полезни за комплексното психоразвитие игри като шаха и др. Да се въвеждат знания и умения не толкова чрез преки внушения, а чрез допълване и трансформиране на вече съществуващи схващания (вкл. чрез тестове, викторини, конкурси, "сократически беседи", групови занятия с акцент върху многозначността на понятията и житейските ситуации и др.). През определено (съобразено с "пулса" на заниманията) време да се правят хармонизиращи антракти за съответна почивка, зареждане с енергия и кратко редуване на "загряващи" дейности за двете полукълба.

4. Непредубедена възприемчивост. Да не се „отбива номера” чрез готови отговори и тесногръди тълкувания! Будността на съзнанието е трудно да бъде надценена по важност! Тя води до спонтанно развитие на нравствените добродетели и творческите заложби. При ниска степен на осъзнатост резултатите от етичното и интелектуално формиране ще бъдат лицемерен външен морал и зазубряне на неразбрани материи. Нужно е да се поставя ударение върху интердисциплинарния и творческия подход. Например, да се провеждат съвместни разнородни занятия, импровизации, изпробване на нови терапии, обучаващи стратегии, ролеви игри, евристични търсения (напр. чрез т.нар. брейнсторминг, който ние наричаме „брейнфлоринг”), спонтанни изяви на различни таланти и т.н. Също е важно да се отделя време за обучаване в защита на собствените потребности и предпазване от манипулации. И накрая, точно когато изглежда, че позитивното формиране е постигнало целта си, прекрасно възпитаните хора често се привързват прекалено към изградилите ги методи. Значението на средствата се абсолютизира и по този начин се изгубва същността на вътрешната свобода. На този етап следва да се включат методи за дезобуславяне.

5. Мобилност и плуралистичност. В териториален смисъл – занятията да са не само в учебни зали, но и в бази сред природата, да има взаимно гостуване на сътрудничащи си хора и организации и др. В методически и организационен смисъл – гъвкавост в програмите, да се обръща внимание на способността да се вземат правилни решения при недостиг на време, да се импровизира и т.н. Могат да се предлагат нови и паралелни форми на взаимодействие, при гарантирана доброволност на участието. Да се обърне внимание на “кръстовищата” - ключовите и едновременно с това - “трансверзални” (преносими, универсални) понятия, знания, компетентности.

6. Индивидуален подход. При групови занимания да се следи непрекъснато за здравното състояние, психоемоционалния тонус, мотивацията и способността за възприемане - фактори, които са различни и динамично променящи се при отделните участници в обучението. Да се изработяткритерии за индивидуално оценяване спрямо съответния капацитет за усвояване. Едно и също постижение за някой може да означава отлично, а за друг – посредствено справяне. Да се разчупи безмислената традиция всички да участват в едно и също обучение, колкото и да влизат в периоди на невъзприемане или да желаят разнообразяване. Ние предлагаме по-често използване на модули смултицентрирани занимания (мултицентрати), т. е. хората се разделят за някои от мероприятията на групи, във всяка от които се правят различни неща в едно и също време.

7. Демократичност (интелектуална, поведенческа, емоционална, организационна, духовна) - на персонално и общностно равнище. Тук се включват: толерантността и взаиморазбирането (преживяване на различни гледни точки и позиции като механизъм за култивиране на богата вътрешно личност); партньорството, стопяващо границите между обучаващ и обучаван; реципрочността - взаимозаменяемост на всички равнища. Демонстрацията (експериментиране, включително вътрешно) да се приеме като водещ принцип за достоверност на твърденията. Важна е и т.нар. „формираща диагностика” – перспективно ориентирана към преодоляване на дефицитите и оптимизиране на обучението на участниците, а не към тяхното санкциониране или етикиране. Предлаганата промяна в съотношенията между изучаваните предмети може да се представи най-кратко като 5 блока с приблизително равностойно представителство: # Светоглед, психология, педагогика; # Здраве и екология; # Информатика, езикознание, бизнес; # Бит и оцеляване; # Други важни знания и умения. Разбира се, освен по-уместна пропорция, важно е и насочеността на модулите да бъде по- конструктивна, например: – да се учат повече масово приложими здравни и психологични прийоми, вместо съответни теории; – да се проследяват конкретните стъпки при стартиране на собствен бизнес, а не само да се говори общо за икономическите закони или за "забогатяване чрез позитивно мислене"; – да се акцентира върху педагогичния, вместо върху състезателния аспект на физкултурата и шаха; – разделът "бит" да означава постигане на функционалност, безопасност и ползотворен отдих, а не да се обслужват нечии суетни приумици. Освен това, за всеки отделен човек през определен период от време един или друг такъв раздел придобива по-голяма актуалност. Много е важно да се изследва дали това значение е реално най-уместно или изкуствено преувеличено (подценено) и съответно – да се предложат методи за коригиране на неточните преценки и решения в това жизнено важно отношение. Основите тук следва да се положат върху добре усвоената и "почувствана" психология на ценностите.

КОНСТРУКТИВНИЯТ БИЗНЕС

Съвременният бизнес, особено във финансовите му аспекти, несъмнено е хлъзгав терен от гледна точка на интегралната индивидуална и социална реализация. Много неща обаче биха се подобрили за кратко време, ако се придържаме към следните принципи за съзидателност: 1. С работата си да подпомагаме или поне да не пречим на важните жизнени приоритети на ползващите материалните и информационни продукти, които предлагаме. Това означава, че принципът на търсенето и предлагането не би следвало да се ползва неограничено, например чрез търговия единствено с вредни за здравето стоки – алкохол, тютюн и белозахарни изделия. Минималната стъпка е да се направи компромис, като освен тях се предлагат и диетични продукти, така че да има избор (частично е така и сега в добрите ресторанти и супермеркети). 2. Да предпочитаме печелба чрез увеличаващ се оборот при относително по-достъпни цени и достоверно оповестяване на преимуществата на предлаганите стоки или услуги. Въпреки че отначало гова може да не се съгласува със закона на максималната печалба, с течение на вермето имаме шанс да спечелим нещо по-важно – доверието, а оттам и да си осигурим стабилни позиции на пазара. Както нереално високите цени, така и заблуждаващите реклами могат най-малкото да ограничат ползването на хубавите неща, които се предлагат (приемаме, че вече се съобразяваме с т.-1), а често се налице и вредни последствия за нас и за другите. 3. Да се съобразяваме със съществуващата законова уредба. Това не е изчерпващ съобразяването момент, тъй като от закона са позволени и много деструктивни или съмнителни дейности. Освен това законите не са съвършени, особено когато благоприятстват големите и затрудняват малките фирми. В отделни случаи даже разминаването със закона може да бъде по-полезно за обществото; и все пак, като правило с малко изключения, съблюдаването на актуалните разпоредби си остава едно от изискванията за конструктивност. 4. Да не си служим с клевети, заплахи, кражба на материални и интелектуална собственост и други методи на нелоялна конкуренция. Можем обаче да предлагаме сътрудничество в същата област или ако то не се приеме – в широкия ни свят винаги има пространство, в което да видоизменим насоката си на дейност, така че да бъде едновременно печеливша, допадаща ни и непрестъпваща ничии основателно заявени права. 5. Да балансираме в личния си живот и обществените си активности между комерсиалните и заслужаващите си некомерсиални цели. Т.е. за наше и обществено благо да „попием” някои от общите принципи и препоръки на М.И.Р!

ИДЕИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛНИТЕ И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Обучаване в практическа икономика за стартиране, ефективност и ръководене на малкия и среден бизнес. Докато държавните организации и всички по–големи фирми имат възможности за наемане на различни експерти, при болшинството прохождащи и частично установили се частни структури този лесен изход от сложните проблеми на бизнес и финансовите стратегии далеч не винаги е осъществим. Знанията и „рефлексите“ в тази насока (плюсове и минуси на различните приходоносни дейности, начини за спестяване, документални и фактически изисквания за започване на собствен бизнес, водене на елементарно счетоводство, изисквания към персонала и т.н.) трябва да се възприемат още от пластичните умове на подрастващите, а после, въз основа на изучения съответен предмет, да се конкретизират в избраната насока за професионална изява. Дори и човек цял живот да си остане само изпълнител и да не организира никакъв свой бизнес, на него ще му е много полезно да знае как разсъждават неговите шефове! (Разбира се, друга част от обучението в този сектор ще касае и изпълнителските структури – напр. по отношение на трудово–правните консултации). Обучаваните в наука и етика на бизнеса също ще гледат преди всичко личния пример на обучаващите ги, така че ще е редно да се преобразува конфронтацията между тях в градивна конкуренция, а поне част от безмислената конкуренция да премине във взаимно ползотворно сътрудничество. Стимулиране на творчески подходи към неизяснени бизнес проблеми. Ползвайки съответни психологични техники и икономически консултанти, заедно с наличните познания и привлечените допълнително, ако е необходимо, експерти в различни области, почти винаги е възможно да се намери удовлетворяващ различните страни подход към новото начинание или спасение от различните „задънени улици“. Често пъти ключът се крие в цялостно обновяване на бизнес стратегията или в реални подобрения на качеството на предлаганите продукти или услуги и в принципно различно иноваторство („Всеки може да намали цените, но е нужна интелигентност, за да произведеш по-добра стока“ – П.Армур). Намаляване цените на услугите главно чрез едновременното им съгласувано провеждане, както и чрез динамизиране на взаимопомощта и на бартерните спогодби. Те евентуално ще включват и възможността срещу положен труд частично или напълно да се погасяват вноските за М.И.Р. обучение – както и самостоятелни специалисти да извършват периодично безплатни услуги срещу реклами за тяхната цялостна дейност, поместени в офиси, зали за семинари, печатни и електронни издания. Общи и конкретно насочени помощи към медицински, психологически и социално затруднените слоеве от населението (деца без адекватни родителски грижи, възрастни, тежко болни, инвалиди, безработни, потърпевши в проблемни бракове или жертви на друг вид насилие и т.н.). Освен че колкото и да се говори, много малко се прави за тях в грубо парично изражение, много е важно и как, и за какво се разпределят отпуснатите средства. Често пъти се отчита дейност, като се дадат средства за ремонт на определена сграда, за дрешки, телевизор, лекарства и нездравословни хранителни лакомства, а в тази смесица от полезни, ненужни и съмнителни придобивки не се предвиди никакво място за организиране на обучение и материално обезпечаване във връзка с наистина сериозните ежедневни и бъдещи проблеми, характерни за съответната социална група. Целево индивидуално и групово финансово (респ. ресурсно или експертно) подпомагане. Ако държавната политика и частното спонсорство се ограничат до поддържане съществуванието на мизерстващите групи, цивилизацията няма да прогресира кой знае колко. Трябва да се изгради система за активно издирване на таланти, на доброжелателно настроени и ентусиазирани индивиди и организации, които срещат материални, организационни или други затруднения и именно те да се подпомогнат приоритетно, по възможност дори значително (напр. с безплатен офис и оборудване, средства за лечение и възстановяване и т.н.). За тези, които желаят и имат потенциал да помогнат на другите, не са достатъчни само хлябът и времето за сън – те трябва да имат възможност да живеят пълноценно, а също така и да разполагат със свободни финансови и времеви ресурси, бръз достъп до ключови информационни звена, осигуряване на помощен персонал и т. н. – особено след като са доказали, че могат да ги управляват добре. Някои ще кажат – да, ама те не са се мъчили като мен, за да изкарат тези пари, така че защо да им давам значителни части от тях? А как би ги дал (или завещал) на сина си – хаймана? Или – ако си тежко болен – на който и да е лечител, може би шарлатанин, ако само той ти вдъхва надежда за излекуване? Или – може би ще ги похарчиш за далечна екскурзия, по време на която може и да пострадаш?! Който цени изкараните си с упорит труд средства, би трябвало да е загрижен какво най–добре може да се направи с тях и съответно – кой е способен и вдъхновен да го направи! Парите са добър слуга и лош господар! (френска поговорка).ОБИКНОВЕН ПЪТ

Надпис на стената Шишу Баван, дом за деца в Калкута

Хората са твърдоглави, алогични и егоцентрични. Обичайте ги, въпреки това! Правите ли добро, ще ви обвинят в егоизъм и задни мисли . Правете добро, въпреки това! Успеете ли, ще се сдобиете с фалшиви приятели и истински врагове. Стремете се към успеха, въпреки това! Доброто, което правите, ще бъде забравено утре. Правете добро, въпреки това! Най-големите хора с най-велики идеи могат да бъдат убити от най-нищожни хора с най-дребнави съзнания. Не ограничавайте мислите си, въпреки това! Хората са благосклонни към губещите, но следват само победителите. Борете се за победените, въпреки това! Каквото сте градили с години, може да се срине само за една нощ. Не спирайте да градите, въпреки това! Дайте на света най-доброто от себе си и той ще ви отритне. Дайте му го, въпреки това!

Наръчник