Техника-общо

УВОД В ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ

Думата техника произлиза от гръцката дума τέχνη (изкуство, майсторство, умение) и има следните значения:

а. Машини, апарати и съоръжения за извършване, осъществяване на определена човешка дейност.
б. Съвкупност от похвати, начини и средства за извършване на някаква работа, дейност, с цел задоволяване на материалните и нематериалните нужди на хората
в. Индивидуално умение и сръчност, майсторско изпълнение на определени похвати, на някакво действие
(В България техника също е търговски термин за различни видове технически и електрически уреди, като например се прави разграничение между бяла техника и черна техника.)

Основното предназначение на техниката е да освободи човека от изпълнението на тежък физически труд или рутинна (еднообразна) работа, за да му предостави повече време за други, вкл. творчески занятия. Различните технически устройства позволяват значително да се повишат ефективността и производителността на труда, по-рационално да се използват природните ресурси, а също така да се намали вероятността от грешки на човека при изпълнение на сложни операции. Чрез Т. могат да се създават материални и културни ценности; да се произвежда, преобразува и транспортират различни видове енергия и транспортни средства, оръжия и др.

Към сегашният момент техниката се класифицира основно по областите на приложението ѝ, например: промишлена техника, транспорт, битова техника, изчислителна техника и др. Допълнително може да се открои производствена т., например, станове, стругове, инструмени, средства за измерване и др., и непроизводствена — битова техника, личен транспорт, техника за отдих и т.н.

Исторически, първите технически средства са били оръдията за убийство и обработка: копие, бумеранг, каменна брадва, игла, шило. В епохата на неолитическата революция се появява агротехниката, транспорта и хидротехническите съоръжения, а също така най-простите механични приспособления: лост, клин, блок, колело. В края на XVIII век — началото на XIX век е индустриалната революция — създаването на парната машина и универсалните предачни станове, което довежда до края на занаятчийското производство и преминаване към промишлена икономика (машинно производство). В края на XIX век се създава двигателя с вътрешно горене, което позволява създаването на нов клас компактни машини, в това число и автомобили, кораби и др. Широко се внедрява електричеството, в това число и способите за генерирането му от електрически машини. В началото на XX век се развиват радиотехниката и радиоелектрониката. Създава се конвейрното производство. В средата на XX век се внедрява автоматизацията на производството, създава се изчислителната техника. В края на XX век — началото на XXI век се водят изследвания в областта на био- и нанотехнологиите, които могат да доведат до поредните научно-технически революции.

Технически параметри:
а. Производителност — количеството продукция (информация и т. н.), произвеждана, обработвана, превозвана за единица време;
б. Надеждност — способността на техническите устройства да изпълняват функциите си безотказно с необходимото качество.
в. Дълговечност. В понятието влизат както физическото износване, така и моралното износване на техниката, тоест когато експлоатацията на напълно изправни устройства става икономически неизгодна или нецелесъобразна поради появата на по-съвършени решения.
Г. Икономичност — количеството материални ресурси, време, енергия, изразходвани за производството на единица продукция, преместване на единица товар и т.н.

Подобряването на показателите на всички видове техника е основа на техническия прогрес и този процес се нарича модернизация. Напоследък започна да се обръща много повече внимание и на други показатели на техническите устройства, преди считани за второстепенни, като екологичност, ергономия, външна естетика. Днес усъвЪршенствуването се насочва предимно по тези направления.

Науката и техниката са тясно свързани през цялото развитие на човечеството. И ако през античността развитието на техниката е ставало основно въз основа на практическия опит (емпирично), то в днешно време то е тясно свързано с придобиването на нови научни знания и представлява следствие от фундаментални научни открития. Например разработването на такива сложни устройства като атомният реактор или съвременният компютър е тясно свързано със задълбоченото изучаване на физическите, химическите и други процеси, лежащи в основата на тяхната работа. От друга страна, научните изследвания вече са невъзможни без съвременна техника на най-високо ниво — например Големият адронен ускорител. По този начин синхронизираното развитие на техниката и науката е необходимо условие за напредък на човешката цивилизация по избрания път на усъвършенствуване на технологиите. Науката обаче е изучаване и изследване на феномените чрез научния метод, което има за цел да разкрие основни принципи и връзки в природата; технологиите не са продукт единствено на науката, защото трябва да отговарят и на такива изисквания като полезност, ползваемост и безопасност. Техниката е практически ориентираният процес на проектиране и изработка на инструменти и устройства за експлоатация на природните феномени за нуждите на човека като често се използват научни резултати (но не винаги). Развитието на една технология може да почива на разнообразни области на знанието, включително наука, техника, математика, лингвистика и история като крайната цел е да се постигне конкретен практически резултат.

За последните столетия техниката е оказала решаващо влияние върху социално-икономическия строй на човешкото общество. Именно машинното производство е в основата на прехода от феодалното общество към капиталистическото, а развитието на битовата и потребителската техника е в основата на съвременната цивилизация. Прогресът във военната техника, особено в сферата на оръжията за масово поразяване, радикално измени начините за водене на война, като превърна мащабните сблъсъци между държавите в по-малко вероятни. Положителната страна в развитието на техниката в последните години е, че развитието на нови отрасли и направления изисква колосални капиталови и интелектуални разходи. Това води до широко международно сътрудничество, например в областта на космическите изследвания, фундаменталните физически изследвания, енергетиката.

Наръчник