Терминология

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Общата насока на повечето места в сайта е да се употребяват предимно масово разбираеми термини и то в контекст, който ограничава вероятността за направилното им тълкуване. В Речника много от важните за нас думи, които са многозначни, допълнително се изясняват като по-точен смисъл и варианти на тълкуване (в рамките на съответното семантично поле). Минимално се ползват думи и изрази от чужди езици и те се поясняват на място или чрез препратки, главно към Речника. Макар и рядко, ние даваме определени уточнения или разширения на значението на важни за интегралния подход думи - това вече е обяснено по-подробно.

СЪКРАЩЕНИЯ

Освен споменатите тук, в Речника и Наръчника се употребяват и други съкращения, спрямо ползваните в съответните статии думи, вкл. собствени имена (напр. когато се говори за Айнщайн, вместо повторения на името му в следващите изречения се пише само "А."). Когато съответното съкращение обозначава обяснен по-подробно някъде в сайта термин, ще бъде достъпна и директна препратка към това място. Пояснени са и някои основни знакови обозначения; самият този списък в момента се доразработва.

А). ПОПУЛЯРНИ (повече или по-малко употребявани):

1. На кирилица: АД = акционерно дружество
акад. = академик (или академия, според контекста)
АН = академия на науките
б.о. = без особено(сти)
Б-я, бг = България, български (-а, -о)
биол. = биология, -ичен, -на, -но, -ни
в. = вид
в-к = вестник
вж = виж(те)
вит. = витамин
ВНС = вегетативна нервна система
вр. = връх
ВСВ = втора световна война
ВУЗ = висше учебно заведение
г (без точка, освен в края на изречението, където се разграничава от следващото и чрез контекста) = грам
г. = година; с.г. = същата г.
гл. = главно
гл.т. = гледна точка
ГМО = генно модифициран организъм (-ми)
гр. = град
др. = други
евро- (като представка, напр. еврозона) = европейски (-а, -о)
ел. = електричество, --ка, -ко, -ки
ЕС = Европейски съюз
ЕТ = едноличен търговец
и т.н. = и така нататък
изд. = издателство или издание, в зависимост от контекста
илюстр. = илюстрация (общо за снимка или рисунка)
инж. = инженер
инфо = информация
ж. = жители
к. = капки
кг = килограм
кл. = клас
л. = лъжица (-чка); ч.л. = чаена л.; с.л. = супена л.
л-ра, лит. = литература, литературно, -а, -и
м = метър
м-во = министерство
мин. = министър
мг = милиграм
мед. = медицина, - ски, - ска, -ско, -ски
мкг = микрограм
млн. = милион (-а)
мм = милиметър
мн. = много
муз. = музика, музикално, -а, -о, -и
нас. = население
нет = интернет
НЛП = нервнолингвистично програмиране
о-в = остров
обл. = област (-ен)
ок. = около
онлайн = в интернет
ООД = дружество с ограничена отговорност
ООН = Организация на обединените нации
отн. = относно, по отношение на
офлайн = извън интернет
поп = популярен (-на, -но)
пр.н.е. = преди новата ера (преди Христа), според официалното западно летоброене (за събития след н.е. тук посочваме често само века или годината, без други уточнения)
прен. = преносно
проф. = професор
пс. = псевдоним
ПСВ = първа световна война
р. = род; с.р. = среден род; м.р. =мъжки р.; ж.р. = женски р.
р-р = разтвор
разл. = различни
разр. = разред
респ. = респективно
с. = село
св. = свети(я)
сем. = семейство, в общобиологичен или социален смисъл, според контекста
СЗО = Световна здравна оргаизация
СИ = международна система на мерните единици
см = сантиметър
сп. = списание
СПИН = синдром на придобит имумен дефицит
съч. = съчинение, -я
табл. = таблица
техн. = техника, -ически, -а, -о, -и
т. = том
т.к. = тъй като, защото
тел. = телефон
уеб = интерет (пространство или приложения)
фиг. = фигура
физ. = физика, ичен, -на, -но, -ни
хим. = химия, -чески, -а, -о, -и
худ. = художник (-жествен, -а, -о, -и)
центр. = централен
ЦНС = централна нервна система
чл. = член (в документи)

2. На латиница: FAQ (FAQs) = често задавани въпроси
h = час
MLM = мрежов (или пирамидален) маркетинг
PR = връзки с обществеността
Skype = основният месинджъри за контакти в интернет
SOS = зов за помощ (преносно: внимание, важен пункт!)
sp. = species, растителен вид (-ове)
TV = телевизия
VIP = ВИП = важни персони или преференциални услуги
WWW (Web) = интернет

3. Знакови: @ = и, плюс, съвместно; знак за електронна поща

Б). СПЕЦИАЛНИ (въведени във връзка с проекта и сайта):
АРЛ = антропорелогия, учение за обективно-субективния баланс на съзнанието
брейнфлоринг = брейнсторминг, включващ баланирани от гл.т. на АРЛ техники
В.И.П. (критерии) = критерии за вярност и полезност на една информация
КСЦ = кризата на съвременната цивилизация
М.И.Р. = методи за интегрална реализация
мултицентрат = мултицентрирано групово занятие
ОИС = оптимизация на изразните средства паметка = списък на предстоящи дейности с различен приоритет показалец = справочник с преобладаване на тематичното или азбучно подреждане на термините
ИП = ингегрален подход
СЗК = социално значими координати
ССТ= системно свързани термини
Х.О.Р. = харта за оптимална работа

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.