При пътуване

ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ: КАСТАСТРОФИ & СВЛАЧИЩА

За полезни координати по темата, вж. основната страница на "Помощ сега"!

КАТАСТРОФИ

Възможността човек да загине при катастрофа е много по-голяма, отколкото при природни бедствия. Първите 5 минути често са от решаващо значение за спасяване живота на пострадалите. Затова при автопроизшествие започнете със спасяването на хората! Известете КАТ и "Спешна медицинска помощ" чрез мобилен телефон, спрете преминаващите коли и поискайте помощ. Опитайте се да оцените състоянието на пострадалите и степенувайте по важност действията си. Преди всичко установете дали има: * нараняване с обилно кръвотечение; * наличие на самостоятелно дишане; * запазена сърдечна дейност; * счупени кости и признаци на други тежки увреждания. Ако обстоятелствата налагат, пренесете пострадалия, поставен върху твърда подложка /дъска/ на безопасно място. Пазете гръбнака и избягвайте резките движения. Не допускайте при изнасяне на пострадалия от автомобила да бъде теглен за главата или крайниците, защото е възможно да му бъдат нанесени допълнителни и фатални за живота му травми. Ако поради опасност от пожар или по други съображения се налага да пренесете пострадалите на по-голямо разстояние, направете го много внимателно. При липса на дишане осигурете свободен дихателен път чрез: * Извиване на главата максимално назад /внимавайте за счупени шийни прешлени/. * Отворете устата чрез повдигане и изтласкване на долната челюст напред с пръстите на двете ръце, а с палците упражнете натиск върху брадата на пострадалия. * Огледайте устната кухина и при наличие на чужди тела или счупени зъби /протези и др./ почистете с пръст, увит с марля или с чиста кърпа. Ако дишането не се възстанови, започнете незабавно изкуствено дишане по метода "уста в уста" или с апарат за изкуствено дишане с честота 16 - 18 пъти в минута. При липса на сърдечна дейност: * Установете наличие или липса на пулс чрез притискане на "сънната" артерия по предно-страничната част на шията. При липса на пулсации, започнете незабавно външно притискане на сърцето, с честота 60-80 притискания в минута. * Поставете дланта на едната си ръка върху долната трета на гръдната кост с пръсти, успоредни на ребрата на пострадалия и притискайте. Дланта на другата ръка поставете върху първата трета на гръдната кост за усилване на натиска. Притискането се извършва с изправени в лактите ръце. При всеки натиск гръдния кош на пострадалия трябва да хлътва 3-5 см. При липса на дишане и на сърдечна дейност: * Когато спасителите са двама, единият коленичи отстрани до главата на пострадалия и извършва изкуствено дишане по метода "уста в уста" или с апарат за изкуствено дишане с честота 16 - 18 пъти в минута /на 5 притискания на сърцето - 1 вдъхване/, а вторият спасител извършва външно притискане на сърцето, като на всеки пет притискания спира, за да се извърши вдъхване на въздух. * Когато спасителят е сам, извършва същите действия в следната последователност - на всеки 15 притискания на гръдната кост се правят по 2 последователни вдъхвания. Кръвотечение При нараняване, съпроводено с обилно кръвотечение, незабавно трябва да се направи кръвоспиране: * Притискаме с пръстите на ръката наранения кръвоносен съд към подлежащата кост. * Пристягаме крайника /над раната/ с гумена тръба /Есмарх/, турникет или триъгълна кърпа. На превръзката поставете лист с точният час на манипулацията.     * Компресивна стерилна превръзка - с бинт или стерилен превързочен пакет се прави стегната превръзка на раната. * При нараняване и изгаряне се правят сухи стерилни превръзки на раната с помощта на бинт или триъгълни кърпи. При навяхване, изкълчване, счупване не се допускат опити за наместване на увредения крайник. При увреждане на костно-ставния апарат крайникът се обездвижва с надувни /телени/ шини или с подръчни средства -дъски, чадъри и др. Основно изискване е да се обездвижат най-малко две съседни на увреждането стави. Във всички случаи, когато пострадалият е в състояние на безсъзнание, но има запазени дишане и сърдечна дейност, е необходимо да се постави в странично стабилно положение, за да се предотврати поглъщане на евентуално повърнати материали.

СВЛАЧИЩА

Свлачището е процес, при който се нарушава устойчивостта на огромни количества земни маси и се създават предпоставки за предвижването им. Причините за тяхното възникване са свързани със силно пресечения релеф и други специфични геоложки дадености в определени райони. Във времето те имат периоди на затихване и усилване. След активизирането на земните маси може да се стигне до възникване на бедствена ситуация. Свлачищата са опасни. При констатирано активизиране на процес на движение на земните маси, не оставайте и не преминавайте през свлачищни райони. Спазвайте предписанията на специализираните органи. Аварийни мерки при активизиране на свлачища: Аварийните мерки са неотложни и се провеждат във възможно най-кратки срокове след възникването на опасността. Предприемат се от специализираните органи, но всеки от нас трябва да ги спазва: * Опасните участъци се означават и сигнализират. Преустановява се движението на моторни превозни средства в близост до активизиралите се свлачища. Осигурява се надеждна охрана. * Необходимо е да се изключи електрозахранването и водоснабдителната мрежа в района. * Спешно се отстранява причинителя за възникването на свлачищния процес. * Изготвя се оценка за състоянието на сградния фонд и инженерната инфраструктура в района по отношение сигурността на обитателите и при необходимост се организира извеждането на населението от застрашената територия. * Организира се непрекъснато наблюдение на активирания свлачищен масив. Специализираните служби изготвят предписания и организират изпълнението им: * Отвеждане на повърхностни и други скатни води от тялото на свлачищния масив. * Изпълнение на вертикална планировка, оформяне на скатове, откоси и др. * Изпълнение на някои видове неотложни укрепителни работи –изграждане на подпорни стени, заскаляване на участъци. * Организиране изместването на силови и съобщителни кабели в района. * Организиране изнасянето на имуществени ценности от района и забраната за пребиваване на хора в него. * Изграждане на дренажни системи с цел понижаване нивото на подпочвените води. * Когато процесите имат срутищен характер се предизвиква частично срутване - контролирано по време, обем и местоположение, с цел предотвратяване на внезапното им активизиране и на нещастните случаи. Какво трябва за знаем, ако живеем в район на свлачища? Превантивни мерки, възпрепятстващи активизирането на свлачища: * Необходимо е да познавате геоложките особености и нивото на подпочвените води на терена, в който възнамерявате да строите. Строителство трябва да се извършва само по законов ред при спазване на всички норми за изпълнение на строително монтажните работи /СМР/. * Не трябва да се допуска висока плътност на застрояване без изградена инфраструктура – водопровод, канализационна система, дренажна система. * Осигурете надеждно отвеждане на дъждовните повърхностни води чрез откосиране, канавки, водостоци. * При наличие на съмнение за начало на свлачищни процеси /заклинване на врати, прозорци или други признаци за настъпване на деформации в сграда или съоръжение/ незабавно се обърнете за консултация към специализираните служби на фирма “Геозащита” – ЕООД" или други компетентни технически в общината, в която се намирате.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.