Същност

М. И. Р. - в настоящата проектоинициатива - e система от идейни разработки и практически инициативи за: 

• Подпомагане осъществяването на общочовешките ценности - здраве, многостранно развитие, общуване и духовност;
• Интегрално обучение на деца и възрастни (с акцент върху приложимото в непосредствената материална и духовна практика);
• Дейности за установяване на хармонична взаимовръзка между човека като индивид и неговата социална и природна околна среда;
• Научноизследователски, популяризаторски и хуманитарни инициативи (в различни области, които са важни, според интегралните критерии).

Освен в последващите части на този раздел, данни общо за проекта и публикации свърззани с него, може да намерите и в статията "М.И.Р."  в Речника.БЛАГОДАРНОСТИ:


I. КЪМ ИСТОРИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕННИ ЛИЧНОСТИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ, КОИТО ЧРЕЗ ЖИВОТА И ТВОРБИТЕ СИ СА ИЗПЪЛНИЛИ С БОГАТО СЪДЪРЖАНИЕ ПОНЯТИЕТО "ВАЖНИ НЕЩА В ЖИВОТА" (Кратките биографии на много от тях вече могат да се намерят в "Речник". )

II. КЪМ ПРЕВОДАЧИ, СИСТЕМАТИЗАТОРИ, РЕДАКТОРИ И ИЗДАТЕЛИ, ЧИЙТО ТРУД ЧЕСТО Е В СЯНКА, НО КОЙТО Е ВАЖЕН ПОСРЕДНИК ЗА ЦЕННИТЕ ПОСЛАНИЯТА НА ДРЕВНОСТТА И НАСТОЯЩЕТО.

 III. КЪМ ХОРАТА, КОИТО СЕГА ДОПРИНАСЯТ (ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО) ЗА ИЗЯСНЯВАНЕТО И ПРИДВИЖВАНЕТО НА М.И.Р. ПРИОРИТЕТИТЕ: вж. "Сътрудници".УВОД В М.И.Р. (Методи за Интегрална Реализация)

М.И.Р. е проект за информационно и практическо оптимизиране на човешкия живот при съвременни условия. Според нас е важно да се изведе една по-цялостна и прояснена визия за реалността в категориите: Израз, Природа, Човек, Общество и Битие. Освен това всяка от тях е необходимо да се разглежда от външна (обективна) и вътрешна (субективна) гледна точка, както и от индивидуална и групова перспектива. От това следва изясняване на общите принципи и конкретните методи за самоусъвършенстване и взаимопомощ. Пряко и чрез връзки с други източници и организации, М.И.Р. насочва към същностно развиване на общата култура в основните житейски области, съчетана с по-задълбочен напредък в избраната специална област. Освен подходящо разбиране, проектът предполага и вдъхновена, упорита работа във важните творчески и приложни насоки: възпитание и самокултивиране, хармонично общуване, здравеопазване, развитие на науката и техниката без ущърб за природната среда, уреждане на бита и подкрепа на особено нуждаещите се, изяви на облагородяващи изкуства и т.н.

М.И.Р. следователно e проект с широк кръгозор към общочовешките ценности. Ние сме привърженици на конструктивното отношение към твърде обилната по количество, но рядко с високо качество, достъпна днес информация. Целта ни е извличане и оползотворяване на важното от различни области (на знанието и практическия опит) за ефективното подпомагане на индивидуалното и общественото развитие. За нас перспективите пред човека и обществото се определят от техния висок потенциал, по-голямата част от възможностите на който остава неразгърната. "Отваряне" се очаква не само от футуристичните нива на съвременните наука и изкуство, но и от класическите философии и духовни учения, опитвали и опитващи се да дадат отговор на “вечните въпроси”. Хуманитарните дейци от своя страна изтъкват, че профилактиката и оздравяването на човека, обществото и околната среда би следвало да са основен приоритет, който да има предимство пред икономическите, политически (и понякога открито завоевателни) съображения в съвременното общество. Разбиранията ни за образование поставят акцента върху практическите умения и интегралността. При последната се създава атмосфера на разбиране към различията, тъй като Единството е по-висша възможност от раздробяването. Разногласията най-често се дължат на повърхностни недоразумения (несъвпадащи определения и понятия) или липса на широка перспектива (отстояване на привидно противоположни, но допълващи се в действителност гледни точки). По-подробно предложенията ни относно житейските приоритети и обучението са дадени в "Изходна есенция".

"М.И.Р." е проект за надграждане на съвременния светоглед върху основите на конструктивни идеи, ценности и непосредствени житейски приоритети и при уважаване на различията. А това може да се постигне най-сполучливо чрез приобщаването ни към обширна и либерална интердисциплинарна структура - каквато до този момент не е създадена, поне у нас, но за чието сбъдване е вдъхновяващо да работим. Тя ще осведомява и обучава, без да догматизира, и ще насърчава към не само към съобразяване с принципите с широк спектър на приложение, но и към индивидуален подход. М.И.Р. ще се стреми, без да претоварва с информационен баласт, да обогатява потребителите си с ред масово необходими знания и умения (някои от които все още се подценяват). Считаме, че М.И.Р. би могъл да се развива като информиращ и метаинформационен, изследователски и обучаващ проект. Той, като се ползва от компетентностите на подобни социални структури и информационни локуси, съответно ги подпомага от своя страна с информация, предложения и специалисти.

За бързо ориентиране в интегралната теория и практика: вижте при "Принципи".

(Може да последвате този линк и да се информирате първоначално относно интегралния подход; но винаги следва да се има предвид, че задълбоченото разбиране и практикуване изисква отделяне на немалко целенасочено време в продължение на години!)

ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Мисия: Реално и виртуално обединяване на съзидателни индивиди от различни области, с цел концептуално изясняване и практическо приложение на есенциално важни знания и умения - чрез споделяне, обучение и взаимопомощ - които да бъдат многостранно полезни за човека и обществото, включително за развиването на творческия потенциал и хармонията между основните ценности.

Цели: – Извеждане на преден план на важните неща в живота (есенциализиране);
– Оформяне на съвременна парадигма за съвместяване на обективнонаучното познание с вдъхновенията в областта на духовността и изкуството;
– Усвояване, оптимизиране и практикуване на опимални методики за индивидуална и групова работа;
– Уточняване на стратегия и екипи по направленията в М.И.Р.
– Участие в повече или по-малко мащабни форуми, в сферите на най-голям интерес от гл.т. на М.И.Р., със съорганизатори или с изцяло други организатори.
– Участие в принципно нов за страната ни мащабен интегрален проект, свързан с позиционирането на здравно-духовен и културно-образователен център сред Природата (който напоследък се насочва от фондация Интегра България). 

М.И.Р. ИНФОРМИРАЩА СТРАТЕГИЯ:

1. Първа важна насока на проект М.И.Р. като носител и разпространител на знания е да бъде постигнато осъзнаване за сходствата в приоритетите. Изхождаме от разбирането, че хората по принцип се стремят към сходни ценности и различията по между им често не са същностни, а се проявяват най-вече в семантичните своеобразности (различно възприемане на смисъла на изразите). Пример за това са например различните култури, които, колкото и различен цивилизационен контекст да проявяват, в крайна сметка опират до “вечните въпроси” и им дават доста подобни решения; независимо дали говорим на японски или на френски - любовта си остава любов, а здравето - здраве; независимо дали говорим за Господ, Аллах, Кетцалкоатл или Лъчиста Празнота, върховната Същност си остава върховна. Тази единност, която човешката раса винаги е съхранявала в себе си, се разнообразява от повърхностния реквизит на епохите и географските ширини. Драмата на несъгласието обаче си остава. Ето защо ние в М.И.Р.толкова много държим  на съгласието относно общото, единното, универсалното, което от друга страна не възпрепятства индивидуално различните пътища.

2. Следва прокарването на установените приоритети в нашето всекидневие. Само реалните действия могат да доведат до смислено развитие за когото и да било - и ние тъкмо към това подканваме. Чистотата на намеренията, прецизността на ума и неегоистичното споделяне са неотменими условия за постигането на истински резултати в набелязаните приоритети. Понастоящем много хора не са готови даже да бъдат начинаещи в интегралната теория и практика, почти всички от тях също и не желаят да я разберат и приложат - на тях е реалистично да се помага само чрез отделни елементи от нея. Но М.И.Р. в своята цялост е предназначен именно за начинаещите интегралисти - като се има предвид, че в тази област да си "начинаещ" - това касае отделяне на много години за комплексно развитие, и то не само умствено. За да прогресира над категорията на начинаещ, човек следва да притежава проникновеност за различните „етажи“ на интегралния предмет (от "грубите" материални практики, през научното прилагане и към проблеми, изискващи и емоционална интелигентност, до истинска универсална духовност). Без да подценяваме върховите постижения  на отделни хора - всъщност ние се опитваме да научим нещо от тях - масово полезната за назряващите за интегралност личности опция в М.И.Р. е многопрофилната работа "от средна ръка", която включва базови елементи от популярната наука, всекидневния прагматизъм и общите принципи на духовността.

3. М.И.Р. оценява високо екипната работа, мрежовата свързаност между отделните специалисти и тяхната способност бързо, точно и с разбиране да получат подкрепа за решаване на проблемите. Конвенционалният лекар лесно подценява ролята психологическите сривове например и съответно на психотерапията, докато психологът може да пропусне важни физически неуредици, които на свой ред могат да влияят върху психиката (например нередовните черва - върху различни емоционални проблеми). Религиозният фанатик може да отдава по-голямо значение на принадлежността към определена група, отколкото на добродетелите на съответния човек, докато социалният хуманист – да подценява духовното самоусъвършестване или даже да го класира към случаите на бягство от действителността. Обичайно подценявани са връзки като тези между обзавеждането на дома и здравето, между здравето и професията, между бизнеса и психологията, между езикознанието и историята, между изкуствознанието и съответните софтуерни продукти, между педагогиката и шахматната игра и т.н. Затова, обратно на досегашните навици, по-добре ще бъде да се ползват най-напред услугите на специалисти и консултанти с интегрално отношение към заобикалящия ги свят, отколкото на "класически" (тясно профилирани) помощници. Например, прекрасна е позицията на един проницателен и добронамерен адвокат, който предчувства вашите семейни междуособици и вместо да Ви въвлече в дългогодишни, изпиващи силите съдебни разправии, с внимателни психологически напътствия да Ви тласне към изглаждане и разбирателство, нали? Катализирането именно на такъв вид специалисти ще бъде една от целите на М.И.Р.-специалисти, чиито интегрални знания и умения им позволяват да погледнат проблемите в тяхната цялост и после да ги разделят на главни и второстепенни, за да дадат първоначални насоки. После при необходимост човек може да се обърне и към тесни специалисти.

4. Важен елемент от работата в М.И.Р. е стремежът към едно есенциално обобщаване (енциклопедичност+прагматичност). По принцип днешната епоха е претрупана от информация, голямата част от която обаче преднамерено или по грешка или пък небрежност е недовършена, манипулирана, хаотично противоречива и в различна степен - заблуждаваща. В този информационен хаос от съществено значение е именно способността за извличане на същността и нейното трансформиране в работеща формула, както и динамичното й прилагане - с всичките променливи, които спецификите на конкретния случай изискват. Това означава развиването на способност за един нов тип познание, при което механизмите на линейната логика не се превръщат в сковаващи догми, а се допълват от едно по-неформално, един вид художествено или поетично знание. По този механизъм, надяваме се, специалистът ще достигне по-лесно и естествено и до интуитивно намиране на отговора, което е възможно благодарение на приоритетната си настройка и принципната ни навигационна мрежа. Кой какво твърди и препоръчва – даваме кратки сведения и качествени препратки за още инфо. Кое от това считаме за особено важно – задълбочаваме информирането и илюстрираме.

5. Участието на различни специалисти следва да допринесе за уравновесеното представяне на материала. Вместо да се вземе един автор или една школа и да се следва основно, а от другаде да се привеждат само избирателни цитати за потвърждение на избраното, по-скоро от всичко да се вземе най-ценното според общите принципи - вж. В.И.П. Ще вземаме за пример повече предимствата, отколкото недостатъците от даваните за пример книги, сайтове и хора със съществен принос в съответните области. Това, че ще използваме много източници, не означава, че ще бъдем безкритични към тях. Но по-често за съжаление днес критиците се ограничават с това, на изброяването на плюсовете да реагират с „да, но…“ – и да им противопоставят всички реални или предполагаеми минуси. Поне също толкова често би трябвало на охулването на дадено направление също да се отговаря с „да, но…“ – и аргументирано да се посочват плюсовете. Освен това, опровергаването на обяснението не означава опровергаване на факта – и въпреки това ценна информация често се отхвърля, само заради неубедителния начин, по който е била поднесена. ("Две и две е равно на четири, дори и да го каже болен от шизофрения" – В. Франкъл.) Също така, не е нужно винаги да бъдем максималисти по отношение броя на източниците, които ще ползваме. Също както в природата органичните вещества са по-многобройни от неорганичните, въпреки че се състоят от по-малко видове атоми, така и дори когато в арсенала на М.И.Р. има сравнително малко, но уместно подбрани средства, те биха могли така да се употребят, че да катализират същностното развитие в дълбочина.


ПРИНЦИПИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В М.И.Р.

Нашата принципна рамка за работа е разработена за нуждите на настоящия проект, като се е позовава и на широко достъпни прийоми от етиката, психологията, мениджмънта и други. При извличането на тези есенциални моменти сме ползвали труда на редица автори от древността до днес, както и предложения на наши сътрудници. Всеки от тях би следвало да споделя принципно следното:

1. ДОБРОВОЛНОСТ. Приемам да сътруднича на взаимооизгодна основа, запазвайки си правото на свободен избор на всеки етап от това сътрудничество. Същевременно ще зачитам това право и у другите. Ще ценя искреността у себе си и другите, за да вземаме решения не под натиск, а поради автентичните си, вътрешно осъзнати призвания. Така по–рядко ще ни се налага да се отказваме от вече взети решения.
2. КОМПЕТЕНТНОСТ. Възприемайки приоритета на проект М.И.Р., ще участвам в конкретното му осъществяване според собствените си познания и опит. Съзнавам, че малко или много мога да допринеса за този проект и редовно ще отделям едно определено (реалистично за мен в сегашното ми положение) време. За него, както и за областите и начините, по които бих работил, ще информирам своевременно останалите участващи.
3. КОНСТРУКТИВНОСТ. Независимо до каква степен в личния ми живот преобладават споменатите приоритети, по време на съвместната работа ще се опитвам да повиша този процент и да не губя ценна енергия в неградивни занимания, празни разговори или постъпки, принизяващи духа на съответните начинания. Единството между теория и практика, съответствието между смисъл, съдържание и форма и синергирането (получаването на резултати, по–големи от обикновеното сумиране на усилията) са подчертано значими моменти.
4. РАЗБИРАЩА ДЕЛИКАТНОСТ. Ще се старая не само да бъда толерантен към мненията и личностните особености на другите, но и да разбирам, че много от проблемите са породени главно от собственото ми неточно тълкуване на нещата. Ще се пазя от прибързани изводи и ще настоявам за изясняване върху базата на общоприетите принципи, вместо върху тази на личностното противопоставяне. При групови изяви ще уважавам предявените от домакините условия на разполагаемото място.
5. КООРДИНИРАНОСТ. Осъзнавам необходимостта от взаимно допълване на човешките способности. Затова ще участвам като движещ фактор най-вече там, където съм най–необходим, и ще се обръщам към съответните специалисти навсякъде, където собствените ми знания и опит не са достатъчни. Разбирам, че всеки вид помощ (материална, информационна, емоционална, чрез услуги, изискващи време и т.н.) е по своему важна за осъществяването на проект М.И.Р.

ХАРТА ЗА ОПТИМАЛНА РАБОТА (Х.О.Р.)

Това са синтезирани изводи за пълноценна работа в групови модули. След като всички се уверят, че тези принципи са изцяло са полезни и осъзнато ги приемат, в бъдеще вече се съобразяват с тях, а не с променливите си настроения. Доколкото в хода на конструктивното сътрудничество настъпва и естествено идейно сближаване, ХОР може да бъде обозначена и като „кодекс на приятелството” (термин на Д.Кръстев).

1. Самопознание: - Аз участвам искрено и доброволно в тази групова инициатива, поради което приемам да се съобразявам с принципите й; - Мога и ще се опитвам да бъда съзидателен - както по отношение касаещите ме професионални насоки в проекта, така и за благоприятния психоклимат; - При проблеми търся причините отначало в себе си. Ако възникне конфликт с друг човек, отчитам факта, че и аз съм отговорен в някаква степен. Ставам съответно част от решението, вместо част от проблема; - Опитвам се да бъда такъв, каквито бих искал другите да бъдат.
2. Разбиране: - Осъзнавам, че всеки човек и всяка ситуация има на какво да ни научат; - Приемам човека такъв, какъвто е. Давам му възможност да се изясни (обратна връзка) и оправдавам доверието му, ако споделя нещо, което не иска да разказвам на други (конфиденциалност). Поощрявам силните му страни; - Ако някой се държи неадекватно, тълкувам това като проблем в хармонията му, а не като враждебност специално към мен. Търся причините и предлагам помощта си; - Търся резултатния подход към различните индивидуалности, чрез прилагане на изпитани психологични и педагогически принципи и методи.
3. Сработване: - Откривам и създавам зони на сътрудничество, чрез отчитане на дарбите, приноса и свободната преценка на всеки един. Всеки може да участва в едни и да не участва в други модули; - При дискутиране обсъждам мнението, без да нападам личността. Обосновавам се главно чрез собствени опитности и наблюдения, а не чрез тясноидеологични доктрини; - Насърчавам ползотворното уплътняване на времето. Говоря кратко и по същество, освен ако околните са съгласни да ни изслушват допълнително; - Вземаме важните решения чрез обосноваване и съпоставяне на предложенията, а не чрез висшегласие. Всеки от нас е в правото си да предлага и да преценява; да бъде и ученик, и обучител; да избира и да бъде избиран. - Въздържам се от импулсивни оценки при вземане на колективно решение в случаите, в които не съм достатъчно компетентен. Когато в дадено направление авторитетът на конкретния водещ е вече признат от всички нас като заслужен, отдавам му съответното уважение и не създавам излишни затруднения в модулите, които той ръководи.
4. Регулиране: - Съгласен съм, че всеки има право да напомни за принципите на ХОР; - С настояването на повече хора могат да се прекъсват изказвания или дейности, които не са съзидателни; - Приемам, че участието на който и да е в какъвто и да е модул може да бъде прекратено и посред срещата, ако той е в неадекватно душевно състояние или грубо нарушава изрични изисквания на домакините. - Знам, че прекратяване на участието в която и да е група не е непременно равнозначно с край на присъствието на индивида в проекта, предвид наличните други възможности – например участие в сайта. Ако обаче човек желае да се върне в група, от която е бил отстранен или се е самоотстранил, необходимо е да получи съгласието на участващите.

ПЪЛНОЦЕННО УЧАСТИЕ В М.И.Р.

Една от основните цели на М.И.Р. е постигането на едно универсално разбиране за грижата към човешкото същество. Подобна задача е немислима за отделния индивид и поради тази причина ние високо ценим екипното мислене и емпатията, синтеза между множество позитивни идеи и търсенето на съвместно, динамично решение за възникващите въпроси. Екипът на проект М.И.Р. е отворена среда за изява на всеки градивен импулс, който се отнася с уважение към постигнатото, с разбиране за настоящите проблеми и притежава необходимия чистосърдечен ентусиазъм с оглед на бъдещите развития. По-съществена роля в развитието на проекта може да има всеки, който отговаря на следните условия:


1. Притежава необходимия минимум общокултурни знания и умения, в т. ч. и специализация в едно или няколко от направленията, залегнали в основите на проект М.И.Р. (При неумение за свободно боравене с разнообразна терминология и при липсата на навици за духовно-интелектуална работа биха могли да се появяват определени затруднения, но те в повечето случаи с течение на времето се преодоляват, ако найважното - устойчивият импулс към сътрудничество - е налице).

2. По собствена инициатива редовно допринася малко или повече за М.И.Р., след като уточним съвместно условията за предоставеното си сътрудничество. При задочното участие, напр. по интернет, е важно да се предостави известен принос към нашата работа, който би могъл да се изразява например в написването на статии, посочване на важни координати за допълнителна информация, редакторски приноси и др. При допълване с невиртуално участие - включването в презентации и обучения, материална и логистична подкрепа и др. подобни, което често в нашите среди се оказва взаимноизгодното начало на едно разменно сътрудничество.

3 . Приема и спазва елементарните изисквания за невъзпрепятствана работа, обяснени по-горе в Х.О.Р. (Те са особено важни при директните форми на сътрудничество, като участие в специализирани семинари, обучителни курсове, дейност в екипни консултативни центрове и др. Затова онези, които вече са включени в базата ни от данни само въз основа на материали, изпратени от тях по електронната поща, често се налага допълнително и да се срещнат с някои наши представители, преди да “влязът в ритъма” и да участват пряко в работата).

Възможни причини за отпадане от проекта: 1. Собствено желание (обадете ни се, ако искате да бъдете отписани от списъка с наши сътрудници или да заличим Ваши публикувани при нас материали). 2. Драстични отклонения от регламента на "М.И.Р." 3. Продължителна неангажираност с какъвто и да било пряк или косвен принос за "М.И.Р." (като имаме предвид, че дори при голяма заетост или временно пребиваване в чужбина човек може да участва и чрез материали и координати, пуснати по електронна поща). Отписването при липса на заявено отказване ще става след няколко месеца и, доколкото ни е възможно, след предварително уведомяване. Ако по-късно участникът прояви инициатива да се включи отново, за него/нея ще важат същите (гореспоменати) условия.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.